Przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom i nadużyciom

Metryka praktyki

Firma: Emitel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom i nadużyciom to dobra praktyka firmy Emitel. W spółce istnieje formalna ścieżka postępowania na wypadek zgłoszenia niewłaściwego działania lub zachowania. Powołano Rzecznika ds. Zapobiegania Mobbingowi i Dyskryminacji, którego rolą jest reagowanie na wszelkie sygnały dostrzeżone lub przekazywane przez pracowników. Każdy pracownik jest zapoznawany z wytycznymi opisanymi w procedurze antymobbingowej i antydyskryminacyjnej. Obowiązujący w spółce Kodeks etyki reguluje kwestię ogólnych praktyk biznesowych, na podstawie których prowadzona jest działalność spółki. Celem Kodeksu jest promowanie uczciwego, sprawiedliwego i etycznego postępowania w relacjach biznesowych. Postępowanie oparte na odpowiedzialności, rzetelności i uczciwości pomaga spółce umacniać dobrą reputację, a dzięki niej zrównoważony rozwój i długofalową stabilność.