Projekt zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Metryka praktyki

Firma: Holding 1,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Holding 1 S.A. spółka komandytowa, podobnie jak większość pracodawców w Polsce, stoi przed wyzwaniem jakim jest poszukiwanie nowych pracowników. Mając na uwadze istniejące uwarunkowania rynkowe, występujące trendy demograficzne oraz obecną strukturę zatrudnienia zdecydowano się na pilotażowy projekt zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w formie telepracy. Oferta zatrudnienia jest zarazem adresowana do osób, które ze względu na posiadaną niepełnosprawność nie są w stanie podjąć tradycyjnej pracy stacjonarnej.

Firma zdecydowała się na zatrudnienie w ramach telepracy osób z niepełnosprawnościami. Pierwszym krokiem w tym zakresie było podjęcie współpracy z podmiotem zewnętrznym, oferującym kompleksowe wsparcie w rekrutacji osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie we wdrożeniu ich w zakres obowiązków. Kolejnym krokiem było podjęcie działań związanych z utworzeniem działów telepracy, włączając w to utworzenie stosownych procedur, identyfikację trudności i zagrożeń w obszarze IT, modyfikację istniejących w firmie procedur i rozwiązań, aby umożliwiały podjęcie pracy w ramach telepracy. Następnie zrekrutowano osoby z niepełnosprawnościami, ale także wpisywały się w profil kandydata pożądanego na danym stanowisku pracy. Najbardziej czasochłonny okazał się ostatni etap, związany z wdrożeniem telepracowników w zakres ich zadań i obowiązków, aby zarazem standard świadczonych usług nie odbiegał od tych obowiązujących w firmie.

Projekt zatrudnienia w ramach telepracy osób z niepełnosprawnościami jest procesem złożonym. Wymaga nie tylko weryfikowania na bieżąco nieścisłości i trudności proceduralnych, ograniczeń wynikających z systemów i sprzętu IT, wyzwań w zakresie bieżącej komunikacji z osobami pracującymi wyłącznie zdalnie, bieżącego monitorowania jakości pracy oraz podejmowania działań naprawczych w przypadku, gdy jakość wykonywanej pracy odbiega od standardu obowiązującego w firmie. Do powyższych kwestii dodać należy także dbanie o podnoszenie kwalifikacji i umiejętności telepracowników, umożliwianie im rozwoju zawodowego, stworzenie odrębnego systemu motywacyjnego realnego do osiągnięcia pomimo ograniczeń wynikających z posiadanej niepełnosprawności.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w ramach telepracy można oceniać przez pryzmat korzyści społecznych i biznesowych. Korzyścią społeczną jest tworzenie warunków do zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego tym osobom, które znajdują się w relatywnie trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami spotyka się także z dużym zrozumieniem ze strony pracowników; praktycznie każda osoba posiada w swoim najbliższym otoczeniu kogoś z ograniczeniami wynikającymi z choroby czy niepełnosprawności. Przedsięwzięcie to przynosi także wymierne korzyści biznesowe. Daje możliwość dotarcia do nowej grupy potencjalnych kandydatów do pracy. Stwarza także szanse przetestowania różnych zadań i obowiązków w ramach telepracy.

Planowane jest utrzymanie 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Od roku 2019 podejmowane są kolejne działania mające na celu wdrażanie telepracowników w nowy zakres obowiązków. Od roku 2019 obowiązywać będzie również system motywacyjny, umożliwiający telepracownikom uzyskanie wyższych dochodów w zależności od osiąganych wyników. Progi motywacyjne zostały określone na takim poziomie, aby były realne do osiągnięcia pomimo ograniczeń wynikających z choroby czy niepełnosprawności.