Projekt „Różnosprawni”

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Santander Bank Polska zrealizował projekt „Różnosprawni”, którego celem jest budowanie inkluzywnego środowiska pracy w aspekcie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. W 2021 r. w ramach projektu zorganizowano akcje edukacyjne skierowane do pracowników i menedżerów. Ich celem było zwiększanie świadomości na temat praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podejmowano również działania służące przełamywaniu barier przed zatrudnieniem, pokazywaniu korzyści z tym związanych jak i zachęcaniu pracowników do dzielenia się z pracodawcą informacją o posiadanej niepełnosprawności. (pracownicy z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatek finansowy na cele prozdrowotne). Bank angażował się również w budowanie wizerunku pracodawcy otwartego na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Przykładem mogą być panele dyskusyjne, podcast z udziałem przedstawicieli środowisk wspierających osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy, a także partnerowanie wydarzeniom na uczelniach (np. w 2021 r. udział w „Nocnym Listowaniu na Politechnice Wrocławskiej).

Miernikiem efektywności projektu jest wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Na koniec roku 2021 r. wskaźnik ten wynosi 1,3% Dla porównania w grudniu 2019 r. wynosił w przybliżeniu 0,8%.

Korzyści:

  • Kształtowanie relacji pracowniczych w oparciu o poszanowanie godności i odmienności, co przyczynia się do tworzenia przyjaznego środowiska pracy wolnego od praktyk dyskryminacyjnych, stawiającego na różnorodność.
  • Minimalizowanie obaw przed podzieleniem się z pracodawcą informacją o posiadanej niepełnosprawności – działania projektowe przyczyniły się do znacznego wzrostu ujawnień orzeczeń o niepełnosprawności przez osoby dłużej pracujące w banku.
  • Wprowadzenie rozwiązań wspierających pracowników z niepełnosprawnościami – benefit finansowy do wykorzystania na cele prozdrowotne.
  • Uczenie się zarządzania różnorodnym i różnosprawnym zespołem, co w dobie zmian demograficznych i wzrostu pracowników z tzw. niepełnosprawnościami nabytymi, staje się ważną kompetencją przyszłości.
  • Pozytywny employer branding na zewnątrz i wewnątrz organizacji – angażowanie się w działanie prospołeczne, różnorodnościowe doceniane przez pracowników jak i kandydatów do pracy