Program Zielonych Audytów – LOTTE Wedel

Metryka praktyki

Firma: LOTTE Wedel,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2011

Program audytów jest prowadzony w firmie w cyklu rocznym. Pierwszy audyt został przeprowadzony w maju 2008 roku. Kryteria zostały opracowane przez zespół administracji i BHP w dwóch kluczowych obszarach:

  • Czystość i ekologia
  • Bezpieczeństwo

Audyty prowadzone są przez pracowników z  różnych działów firmy na zasadzie dobrowolności. Skład zespołu audytorów zmienia si ęco roku. Odpowiedzialnością audytorów jest przeprowadzenie audytu (12 audytów w ciągu roku w cyklu miesięcznym) oraz podsumowanie liczbowe wyników i przygotowanie prezentacji ze wskazówkami dla zespołów, w których obszarach powinni podjąć działania, aby poprawić wyniki. Wyniki są publikowane w wersji elektronicznej Tygodnika e-Wedel (wewnętrzne narzędzie komunikacyjne). Opracowaliśmy również kwartalną komunikację w animowanej wersji, która nawiązuje do naszego wpływu na środowisko.

Całoroczne wyniki są prezentowane w trakcie dużych spotkań informacyjnych na koniec roku. W podsumowaniu wyników zwracamy również uwagę na niewykorzystany potencjał czyli punkty utracone przez zespoły w wyniku nie podjęcia określonych działań jak również w skali całego biura –sygnał do działania. Zwycięski zespół otrzymuje dyplom sygnowany przez Dyr Zarządzającego i Zespół Audytorów.

Celem programu jest konsekwentne budowanie świadomości pracowników nt ekologicznych wyborów i dbałości o estetyczne i bezpieczne środowisko pracy i w efekcie trwała zmiana postaw i zachowań(np. rezygnacja z kosza na śmieci na rzecz świadomej segregacji odpadów).