Program „Zgłoś Zagrożenie Bezpieczeństwa” – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2012

Polski Koncern Naftowy ORLEN jest firmą o specyficznych zagrożeniach wynikających m.in. z realizowanych procesów technologicznych. Wewnętrzna analiza wykorzystywania potencjału prewencyjnego związanego z identyfikowaniem, zgłaszaniem i reagowaniem na zagrożenia bezpieczeństwa wykazała, że nie był on odpowiednio wykorzystywany z uwagi na stosowany w praktyce system. System ten ograniczał świadomość współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wśród pracowników i w konsekwencji utrudniał kreowanie właściwych postaw. Przedsiębiorstwo w związku z tym postanowiło wprowadzić program Zgłoś Zagrożenie Bezpieczeństwa. Wśród głównych celów programu są: systematyczne podnoszenie świadomości bezpieczeństwa pracowników, uaktywnienie i zaangażowanie pracowników w zakresie dbałości o bezpieczeństwo swoje i współpracowników, ułatwienie komunikacji, uaktywnienie i zaangażowanie kierownictwa i najwyższego nadzoru w zakresie odpowiedzialności za BHP. Do zrealizowania zamierzeń został powołany zespół roboczy, w skład którego weszli pracownicy Biura BHP oraz przedstawiciele przyszłych użytkowników systemu obsługującego program. Członkowie zespołu wypracowali zasady programu i uzgodnili jego zakres. Powstał spójny i kompleksowy program umożliwiający zgłaszanie zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa oraz właściwą reakcję na takie zagrożenia, a także monitorowanie całego procesu przez pracowników. Program i cały system do jego obsługi umieszczono w Portalu BHP w intranecie.