Program zgłaszania Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych ZPW

Metryka praktyki

Firma: Grupa Nowy Styl,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program zgłaszania Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych ZPW skierowany jest do wszystkich pracowników zakładów Grupy Nowy Styl, a także do osób wizytujących zakłady i pracowników podwykonawców. Zdarzenie potencjalnie niebezpieczne zgłaszane jest na dedykowanym formularzu, mailowo lub telefonicznie, a następnie rejestrowane przez koordynatorów na portalu wewnętrznym. Kolejnym krokiem jest weryfikacja przez Zespoły Wewnętrzne ZPW (np. dyrektor zakładu, pracownik działu BHP, organizator produkcji, technolog, pracownik SUR). Informacja o zgłoszeniu przesyłana jest mailowo do osoby odpowiedzialnej za niezwłoczną realizację danego ZPW. Po wdrożeniu działań korygujących następuje przesłanie informacji zwrotnej o podjętych działaniach i usunięciu ZPW.
Zgłoszenia weryfikowane są również pod kątem możliwości wystąpienia zagrożenia w obrębie całej organizacji. Każdy zakład ma swojego koordynatora programu, który informuje o statusie realizacji. Do końca 2017 roku zarejestrowano 446 zgłoszeń zdarzeń potencjalnie wypadkowych.