Program Wspólnej Drogi – Johnson&Johnson

Metryka praktyki

Firma: Johnson&Johnson,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
Johnson & Johnson Poland uczestniczy w programie Wspólnej Drogi już od 1995 roku poprzez uczestnictwo w programie składki pracowniczej na rzecz Wspólnej Drogi, pracę wolontariuszy w Komisji Dystrybucyjnej i Zarządzie Wspólnej Drogi oraz uczestnictwo w niesieniu bezpośredniej pomocy. Głównym celem firmy w ramach tej współpracy jest propagowanie wśród pracowników zasad społecznej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, uwrażliwienie ich na niezaspokojone potrzeby społeczne oraz promocja społecznie odpowiedzialnych postaw pracowników – poprzez ich osobiste i aktywne zaangażowanie. Wspólna Droga jest partnerstwem przedsiębiorstw i organizacji obywatelskich, które w poczuciu społecznej odpowiedzialności jednoczą się razem ze swoimi pracownikami w celu niesienia bezinteresownej pomocy osobom najbardziej potrzebującym.Chętni spośród pracowników (co jest całkowicie dobrowolne) wypełniają deklarację z wnioskiem o comiesięczne potrącanie deklarowanej kwoty na wyznaczone przez siebie programy pomocy. Składka potrącana jest przez Dział Wynagrodzeń oraz przesyłana na konto Wspólnej Drogi – wraz z dopłatą podwajającą od firmy. Nowi pracownicy w Johnson & Johnson Poland są informowani o możliwości uczestniczenia w składce już w czasie kursu wprowadzającego.

Pracownicy Johnson & Johnson pracują również w Komisji Dystrybucyjnej – której rolą jest przydzielanie zebranych środków na konkretne programy pomocy. Wnioski przesyłane są przez fundacje i stowarzyszenia, które są sprawdzane pod względem wiarygodności, dotychczasowego zagospodarowania środków oraz wykorzystania darów Wspólnej Drogi, przydzielonych w latach poprzednich. Badany jest również każdy projekt – pod względem przydatności społecznej, kosztów oraz zgodności z założeniami Wspólnej Drogi. Pracownicy firmy uczestniczą także w corocznych zbiórkach darów rzeczowych przeznaczonych dla potrzebujących grup. Wspólna Droga zasila sześć programów pomocowych prowadzonych przez organizacje obywatelskie: pokonywanie niepełnosprawności, towarzyszenie w chorobie, kromka chleba, pomoc w kryzysie, godna starość, samotne macierzyństwo.

Nie licząc darów rzeczowych – łączny wkład gotówkowy pracowników i firmy Johnson & Johnson do Wspólnej Drogi osiągnął w roku 2003 łączną sumę 150 tys. zł. W roku 1997 było 20% pracowników czynnie uczestniczących w programie składki pracowniczej, obecnie uczestnictwo przekroczyło 60% całej kadry. Namacalnym efektem Wspólnej Drogi jest wysokość budżetu, przeznaczanego na pomoc humanitarną. Wysokość tego budżetu wzrosła z ok. 30 000 zł w roku 1996 do kwoty 1 062 189 zł w roku 2003. Niebagatelnym efektem jest także budowanie więzi partnerskich pomiędzy pracownikami różnych przedsiębiorstw Wspólnej Drogi spotykających się na gruncie bezinteresownej współpracy na rzecz całej społeczności. Czynniki zapewniające sukces projektu to zainteresowanie i zaangażowanie kierownictwa firmy. Towarzyszą temu różne działania mające na celu komunikowanie idei pracownikom – zarówno zachęcając do uczestnictwa – jak i informując o wykorzystaniu ofiarowanych przez nich darów pieniężnych. Dzięki temu pracownicy mogą być przekonani, że wpłacane przez nich pieniądze są docenione i efektywnie spożytkowane, a jednocześnie – poprzez uczestnictwo w Komisji Dystrybucyjnej – pracownicy mogą mieć kontrolę i wpływ na przeznaczanie zebranych kwot.