Program rozwojowy diVE.pl

Metryka praktyki

Firma: Grupa Veolia,
Branża: Energetyka, Recykling,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Rekrutacja i adaptacja
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Ze względu na rozproszoną strukturę Grupy Veolia w Polsce (4300 pracowników w 41 miastach), istnieje potrzeba odpowiedniej adaptacji nowych pracowników, zapoznania ze specyfiką, zakresem działalności poszczególnych spółek oraz wspólnego rozumienia standardów oraz wartości firmowych. Dlatego powołany został program rozwojowy diVE.pl – Dni Integracji Veolii.

Jednym z elementów programu są seminaria, które odbywają się 3 razy w roku w 3 różnych lokalizacjach. Od 2013 do dzisiaj wzięło w nich udział prawie 250 osób. Seminaria obejmują:

– Spotkania z top managementem Grupy Veolia w Polsce: uczestnicy mają okazję spotkać się z najwyższym kierownictwem Grupy w Polsce i dowiedzieć o kierunkach rozwoju i strategii na najbliższe lata.

– Wizyty w instalacjach zarówno należących do spółek z Grupy. Dają uczestnikom możliwość zobaczenia na czym polega biznes Veolii i usługi świadczone dla klienta.

Kolejnym elementem programu jest praca grupowa nad studium przypadku, której produktem jest kompleksowa oferta Veolii prezentowana przed Jury, w skład którego wchodzą dyrektorzy i managerowie różnych spółek; moderowana przez zewnętrznego konsultanta, pozwala budować wśród uczestników świadomość jednej Veolii. Warsztat dotyczący wartości, moderowany przez dyrektora HR 1 ze spółek, którego celem jest przybliżanie uczestnikom wartości Veolii.

Elementami integracji są budowanie relacji i sieci kontaktów wewnątrz organizacji.

Po każdym Seminarium, uczestnicy otrzymują ankietę satysfakcji i oceniają poszczególne części spotkania, co pozwala na kontynuację, bądź też modyfikacje zawartości programu.

Udział młodych pracowników z różnych spółek i różnych lokalizacji pozwala im na zapoznanie się z działalnością Grupy w Polsce, jej wizją, strategią, miejscem na polskim rynku usług środowiskowych i zrozumienie wyzwań stojących przed poszczególnymi liniami biznesowymi, a przede wszystkim własnego wkładu w realizację strategii w Polsce. Tym samym, pracownicy są bardziej zmotywowani i zaangażowani, mają jasną wizję oczekiwań organizacji. To również okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także do tworzenia sieci kontaktów sprzyjających współpracy na płaszczyźnie krajowej. Nasi pracownicy mają okazję na przyswojenie kultury organizacji, etyki postępowania, w tym promowanie równości szans i zasad antydyskryminacyjnych. Veolia buduje w ten sposób przywiązanie pracowników do organizacji, co, w kontekście potrzeb rekrutacyjnych, wypływa na spadek wskaźnika rotacji w Grupie.

Trwa wprowadzanie modyfikacji i zmian w zawartości merytorycznej programu, tak aby odpowiedzieć na potrzeby coraz młodszych pokoleń i m.in. wprowadzić część poświęconą autoprezentacji, wizerunkowi własnemu oraz firmy itp, organizowane są też wizyty studyjne oddziałów Veolii m.in. na Słowacji.