Program Różnorodności w Banku BGŻ BNP Paribas

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Bank BGŻ BNP Paribas realizuje Program Różnorodności. W firmie stanowi on dualny system. Z jednej strony rozwijana jest wewnętrzna  infrastruktura, która ustala normy działania oraz  wspiera zarządzanie różnorodnością: podpisanie Karty Różnorodności, wprowadzenie Polityki Różnorodności, i Zasady Zarządzania Różnorodnością, pozostanie sygnatariuszem the ILO Global Business & Disability Network Charter. Równolegle firma prowadzi działania, których celem jest promowanie różnorodności oraz budowanie świadomości pracowników włączając wszystkie szczeble zarządzania bankiem.

  • Woman in Business: celem programu jest przygotowanie utalentowanych kobiet menedżerek do przyszłego pokolenia liderów, przez wspieranie ich w pełnieniu funkcji lidera, wywierania coraz większego wpływu na strategię biznesową banku oraz gotowości zajęcia wyższych stanowisk.
  • Diversity & Inclusion Week – Job Shadowing: projekt skierowany do linii biznesowej dużych przedsiębiorstw, który ma na celu  promowanie otwartości i włączania różnych środowisk edukacyjnych i zawodowych ścieżek kariery. Realizowany jest przez umożliwienie pracownikom  odbycia 1-dniowego stażu na innym stanowisku, co stwarza okazję nie tylko do poznania innych ról i działów, ale również do informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności.
  • Dni Mobilności Zawodowej – to szereg inicjatyw, odbywających się w okresie 2 tygodni, których celem jest zaprezentowanie możliwości, jakie stwarza bank w zakresie rozwoju zawodowego przez zachęcanie do myślenia o karierze zawodowej nie tylko w zespole, gdzie pracuje się na co dzień, ale również w szerszym kontekście wykraczającym poza zespół, departament, linię biznesową, a nawet kraj.
  • Standardy obsługi osób z niepełnosprawnościami –  warsztaty, szkolenia i skrypty dla pracowników dotyczące dobrych praktyk postępowania oraz zasad savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.
  • Udział członków zarządu banku w międzysektorowych inicjatywach tj. SheXO oraz programie monitoringowym dla kobiet w obszarze IT prowadzonym przez Fundację Vital Voices.
  • Aspekty różnorodności elementem DNI CSR – to cykliczne, kilkudniowe wydarzenie dla pracowników, których jednym z modułów jest różnorodność w miejscu pracy.

Dodatkowo w banku ustanowiony został Diversity Officer, odpowiedzialny za realizację celów wynikających z wytycznych w zakresie zarządzania różnorodnością.

Jednym z kluczowych parametrów dotyczących mierzenia efektywności są wskaźniki corocznego badania pracowników. Wszystkie wskaźniki wzrosły o 10 lub więcej proc. w stosunku do roku poprzedniego.