Program „Responsible Care” – Henkel Polska

Metryka praktyki

Firma: Henkel Polska,
Branża: FMCG, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2010

Program „Responsible Care” („Odpowiedzialność i Troska”) jest światową inicjatywą prospołeczną branży chemicznej, koordynowaną przez krajowe i międzynarodowe izby gospodarcze przemysłu chemicznego. Zakłada wspólną pracę branży zmierzającą do ciągłej poprawy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz otwartego komunikowania o swoich działaniach. Henkel Polska jest członkiem Programu od 10 lat – rokrocznie deklaruje wykonanie zadań wpisanych w jego założenia i wykonuje te zadania.

Każda firma uczestnicząca w inicjatywie „Responsible Care” dobrowolnie zobowiązuje się do działania w następujących obszarach: ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, profilaktyki zdrowotnej, obrotu chemikaliami i komunikacji publicznej. Uczestnicy wyznaczają zadania roczne i otwarcie raportują uzyskane wyniki.

W 2010 roku firma Henkel Polska zadeklarowała m.in.: zmniejszenie o 3% łącznego zużycia energii oraz wody przemysłowej, zredukowanie ryzyka procesowego instalacji sulfonowania do poziomu akceptowalnie niskiego, uzyskanie wskaźnika „zero” wypadków i chorób zawodowych zarówno pracowników własnych, jak i kontraktowych oraz wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy na wysokości. Wszystkie cele, których osiągnięcie w 2010 roku firma Henkel Polska zadeklarowała, zostały osiągnięte, a niektóre parametry obniżono bardziej, niż zakładano, np.: ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji zredukowano o 11%, zużycie wody – o 3%, a jednostkowe zużycie energii – o 4,5%.

Uczestnictwo w programie przynosi firmie wymierne korzyści finansowe, np. zmniejszenie kosztów produkcji, a otwarty sposób deklarowania i raportowania umacnia wizerunek firmy jako dbającej o środowisko naturalne, pracowników oraz lokalne społeczności.