Program PGE „Lasy Pełne Energii”

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz stanu wód gruntowych, a także odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne oraz sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami. Sadzenie drzew odbywa się na terenach wskazanych i przygotowanych przez leśników z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych – partnerów programu. W akcjach sadzenia drzew uczestniczą Pracownicy PGE z rodzinami, harcerze, młodzież szkolna, przedstawiciele lokalnych społeczności. Do 2021 roku posadzono ok. 600 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków i dębów) w 32 lokalizacjach na terenie 14 województw.

PGE rozszerzyła formułę programu „Lasy Pełne Energii” o działania służące m.in. ochronie ptaków, zwierząt i roślin oraz szeroką współpracę z instytucjami zaangażowanymi w ochronę przyrody m.in. z Ligą Ochrony Przyrody, a także wsparcie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

Efektywność jest mierzona liczbą posadzonych drzew, liczbą osób biorących udział w akcjach sadzenia, liczbą i rodzajem projektów realizowanych na rzecz parków narodowych i pomników przyrody. Do 2021 roku posadzono ok. 600 tys. drzew, w akcjach udział wzięło ok. 2 000 osób. Zrealizowano 7 projektów na rzecz 4 parków narodowych, w tym m.in. założenie paneli fotowoltaicznych w Biebrzańskim Parku Narodowym i w Świętokrzyskim Parku Narodowym, projekt naukowo-badawczy na rzecz bocianów białych i czarnych oraz rewitalizacja ścieżki dendrologicznej we Floriance w Roztoczańskim Parku Narodowym, wolontariat w Kampinoskim Parku Narodowym.

W trakcie realizacji jest duży, złożony z wielu zadań projekt na rzecz pomnika przyrody Krzywy Las pod Gryfinem. Celem tego projektu jest rewitalizacja Krzywego Lasu, utworzenie plantacji zastępczej z nasion pozyskanych z krzywych sosen oraz stworzenie atrakcji edukacyjnej i turystycznej bazującej na wyeksponowaniu najpiękniejszych fragmentów Krzywego Lasu.

Beneficjentem programu jest przede wszystkim środowisko naturalne i klimat, ale korzyści odnoszą także lokalne społeczności, pracownicy PGE, dzieci, młodzież i dorośli, instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, etc.

Korzyści wynikające z programu to m.in.:

  • systematyczna odbudowa drzewostanu w polskich lasach
  • poprawa jakości powietrza dzięki systematycznie od ponad 20 lat prowadzonym nasadzeniom drzew (najstarszy zasadzony przez pracowników PGE las skończy w tym roku 22 lata),
  • poprawa stanu wód gruntowych na terenach realizacji zadań wynikających z programu,
  • edukacja ekologiczna,
  • promocja turystyki i uwrażliwianie na przyrodę,
  • promocja odnawialnych źródeł energii,
  • współpraca z lokalnymi społecznościami na rzecz środowiska naturalnego i klimatu,
  • pielęgnacja relacji dobrosąsiedzkich,
  • wspieranie instytucji działających na rzecz ochrony środowiska

Wybrane materiały:

Warsztaty fotograficzne na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

Wspieramy Roztoczański Park Narodowy

Wspieramy Świętokrzyski Park Narodowy

PGE wspiera utworzenie dwóch nowych plantacji drzew z Krzywego Lasu