Program ograniczania liczby wypadków przy pracy Safety Excellence – Grupa VELUX

Metryka praktyki

Firma: Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Grupa Velux w Polsce poprzez Program ograniczania liczby wypadków przy pracy Safety Excellence wdraża odpowiednie procedury i narzędzia zapewniające poprawę warunków bezpieczeństwa pracy. Zmienia on również myślenie i kulturę pracy. W ramach programu dogłębnej analizie poddane zostały procedury i środki ostrożności, zarówno w zakresie konserwacji i obsługi maszyn produkcyjnych, jak też zachowań w miejscu pracy. Zorganizowano również szkolenia dla menedżerów w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem oraz warsztaty dla pracowników, które poprzedzono badaniami. Przygotowano film edukacyjny dla pracowników. Dodatkowo powołano specjalny organ zarządzający bezpieczeństwem, odpowiedzialny za nadzór i promocję bezpieczeństwa pracy. Wprowadzono politykę informacyjną, dzięki której na różnych szczeblach przedsiębiorstwa oraz pomiędzy fabrykami firmy Velux, następuje wymiana wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń i sposobów ich unikania.

W ramach programu funkcjonuje również system motywujący pracowników do pracy nad kwestiami bezpieczeństwa, oraz wskazywania różnego typu usprawnień w tym zakresie. W ramach programu: świętowany są miesiące oraz lata bez wypadku na wydziale,  pracownicy celebrują 500 dni i 1000 dni bez wypadku na danym wydziale produkcyjnym, nagradzane są najlepsze usprawnienia z zakresu BHP i ochrony zdrowia oraz wyróżniany jest najlepszy wydział pod kątem bezpieczeństwa w fabryce. Ponadto na każdym wydziale produkcyjnym codziennie liczone są „dni bez wypadku”. Wymieniony system motywacyjny nie ma charakteru płacowego, ma natomiast na celu wyróżnienie najlepszych oraz najbardziej aktywnych zespołów pracowniczych oraz motywowanie do pracy grupowej.