Program Mobilności Zawodowej – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Grupa TP (Orange Polska), Orange Polska, PTK Centertel (Orange Polska), Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Program Mobilności Zawodowej powstał w 2004 r. jako długoterminowe działanie firmy mające na celu zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich dla realizacji strategicznych założeń biznesowych firmy.

Polityka mobilności rozumiana jest jako proces przygotowania już zatrudnionych osób do pełnienia nowych ról zawodowych zgodnie z potrzebami TP, poprzez transfer kompetencji pomiędzy i wewnątrz struktur organizacyjnych  oraz poprzez planową wymianę pracowników zidentyfikowanych jako osoby z najwyższym potencjałem pomiędzy strukturami Grupy France Telecom.

W ramach Programu Mobilności Zawodowej kadry menedżerskie TP zostały zachęcone do wykorzystywania wewnętrznego rynku pracy preferowanego źródła doboru nowych pracowników. Zachęceniu i wsparciu pracowników TP w mobilności zawodowej, w tym mobilności geograficznej, służyły również, oprócz działań rozwojowych, wprowadzone uchwałą zarządu TP zasady przyznawania świadczeń alokacyjnych pracownikom TP, którzy zmieniają miejsce pracy.

Świadczenia te obejmują refundację kosztów wynajęcia mieszkania lub spłatę zaciągniętego kredytu bankowego bądź nie oprocentowanej pożyczki z Centralnego Funduszu Mieszkaniowego TP, lub rekompensatę kosztów dojazdów PKP/PKS.

Program Mobilności Zawodowej przygotowany został przez pracowników Pionu Kadr TP. Za jego realizację odpowiada dyrektor Departamentu Mobilności i Rozwoju Pracowników. Nad przebiegiem działań Programu w ramach struktury terytorialnej TP czuwa pięciu regionalnych dyrektorów Pionu Kadr. Są oni wsparciem w realizacji Programu dla współodpowiedzialnych za Program regionalnych dyrektorów wykonawczych oraz innych menedżerów, koordynując przebieg jego działań w podległych strukturach terytorialnych TP.

Wsparciem w realizacji Programu są Wydziały Mobilności Zawodowej podlegające bezpośrednio regionalnemu dyrektorowi Pionu Kadr. Spójnej i kompletnej informacji o zasadach wewnętrznej mobilności udziela pracownikom siedemnaście punktów Mobilności Zawodowej na terenie całego kraju.

W 2004 roku w różnych formach mobilności uczestniczyło w ramach Programu 568 osób. Rok później było ich prawie 3,9 tysięcy, czyli około 14% wszystkich pracowników firmy. Dla jednych była to zmiana stanowiska i zadań w dotychczasowym miejscu pracy, dla innych zmiana ta wiązała się z podjęciem nowych zadań w innym pionie czy nawet w innej spółce Grupy.