Program Gospodarki Odpadami – Grupa Żywiec

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Recykling
Dokument źródłowy: Raport 2010

Produkcja i sprzedaż piwa w Grupie Żywiec wiąże się nie tylko ze zbytem produktu, ale także z odpowiedzialnym podejściem do środowiska naturalnego, w tym efektywnym gospodarowaniem odpadami produkcyjnymi. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom środowiskowym, w elbląskim browarze Grupy Żywiec został wprowadzony program segregacji odpadów.

W realizacji Programu Gospodarki Odpadami, którego założeniem jest segregacja odpadów u źródła ich powstawania oraz selektywna zbiórka, wzięli udział inżynierowie ochrony środowiska, kierownicy działów, pracownicy, dostawcy i podwykonawcy. Głównym elementem nowego sposobu zarządzania odpadami jest odpowiedzialność za ich sortowanie w każdym dziale. Wprowadzono standardy operacyjne szczegółowo obrazujące, co należy zrobić z konkretnym rodzajem odpadu z danego działu. Segregacja workowa, pojemnikowa i kontenerowa odpadów stała się metodą ograniczenia ilości śmieci podlegających utylizacji przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania do produkcji nowych materiałów. W zakładach wprowadzono również monitoring ilości odpadów.

Nowe rozwiązania doprowadziły do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów oraz ograniczyły koszty ponoszone przez browar z tytułu ich składowania na wysypisku miejskim. Wprowadzenie programu segregacji pozwoliło na zmniejszenie liczby wytworzonych odpadów ze 117 ton w 2009 roku do 55 ton w 2010, a koszty składowania zmniejszyły się o ponad 100%. Wskaźnik odpadów nierecyklingowanych na jeden hektolitr piwa wyniósł w 2010 roku w browarach w Warce i Elblągu odpowiednio: 0,038 i 0,025.