Program etyczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Metryka praktyki

Firma: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce została powołana do życia w 1999 roku. Wśród założycieli znaleźli się wybitni praktycy biznesowi. Pomimo różnic w charakterystykach biznesowych, znaleźli oni wspólny motyw oraz inspirację do integracji i współpracy na platformie samorządowej KPF. Było nim rzetelne współdziałanie oraz dbałość o stabilny rozwój i wzrost zaufania do całego rynku usług finansowych. Motyw ten stał się podstawą wieloletniego programu etycznego KPF.

Realizowany przez KPF program etyczny jest wyjątkowy i innowacyjny w skali całego polskiego rynku. Aby doprowadzić do powszechnego przekonania, że rynek usług kredytowych jest nie tylko potrzebny, ale i godny zaufania, KPF wypracowała i wdrożyła program poprawy praktyk biznesowych oraz jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa finansowe. Podstawą tego programu są Zasady Dobrych                                                                                                                                                                                                Praktyk (ZDP). Jest to dokument, stanowiący zbiór zasad postępowania, oparty na ogólnych normach moralnych i zgodny z obowiązującym prawem, przyjęty do stosowania przez Członków KPF. Księga pierwsza ZDP zawiera zasady ogólne, które obowiązują wszystkich Członków KPF. Kolejne księgi ZDP są dedykowane poszczególnym sektorom rynku usług finansowych i zawierają zasady specyficzne dla ich działalności. Jednocześnie KPF jest jedyną organizacją samorządową, nakładającą na swoich Członków obowiązek poddawania się corocznemu audytowi działania w zgodności z ZDP. Na straży przestrzegania ZDP czuwa niezależny organ – Komisja Etyki (KE). Jej zadaniem jest badanie zgodności praktyk biznesowych Członków KPF z ZDP. Dzieje się to z inicjatywy własnej KE, na wniosek klienta bądź kontrahenta firmy członkowskiej, jak również za pośrednictwem organizacji reprezentujących interesy konsumentów. W każdym przypadku stwierdzenia naruszenia konkretnej zasady, KE zobowiązuje Członka KPF do usunięcia przyczyn stwierdzonych naruszeń, po czym monitoruje realizację takiego zobowiązania.

Efektywność programu mierzona jest liczbą członków poddających się jego zasadom (przyjęcie ZDP, coroczny audyt etyczny, respektowanie postanowień Komisji Etyki). Program etyczny KPF stanowi samoodnawiające się źródło motywacji oraz dostarcza narzędzia do kształtowania i monitorowania praktyk biznesowych nie tylko realizującym go Członkom KPF, ale pozostałym uczestnikom rynku finansowego.

Program etyczny jest stale doskonalony. ZDP są na bieżąco aktualizowane, by jeszcze bardziej chronić interesy konsumentów. KPF szerzy także wśród konsumentów wiedzę o możliwości skorzystania z pomocy Komisji Etyki w przypadku podejrzenia o naruszenie przez daną firmę ZDP.

Więcej informacji: https://kpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/