Program EKO BPH

Metryka praktyki

Firma: Bank BPH,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2015

Troska o środowisko naturalne nie dotyczy jedynie firm produkcyjnych, ale powinna być istotna dla każdej firmy. Bank BPH od kilku lat realizuje Politykę Środowiskową, jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej u pracowników, wdrażanie działań zmierzających do ochrony środowiska oraz propagowanie tej idei wśród wszystkich grup interesariuszy. Program EKO BPH opisuje konkretne działania, które prowadzone są w kilku kluczowych obszarach: ekokultura, energia, woda, papier, podróże służbowe, promowanie postaw ekologicznych w otoczeniu.