Praktyka „Dyspozytor – wrażliwy strażnik bezpieczeństwa”

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2015

Gaz ziemny dystrybuowany przez Polską Spółkę Gazownictwa jest bezpiecznym źródłem energii, jednak w przypadku niewłaściwego użytkowania może stanowić zagrożenie. Dyspozytor – wrażliwy strażnik bezpieczeństwa to praktyka, która podnosi jakość funkcjonowania służb Pogotowia Gazowego na wszystkich etapach realizacji zgłoszenia. Projekt poprzedzony był obserwacją pracy dyspozytorów i diagnozą punktów wymagających zmiany. Na tej podstawie opracowano standardy obsługi zgłoszeń. Program szkoleniowy w formie warsztatów i e-learningu, podnoszący kompetencje komunikacyjne dyspozytorów, obejmował najistotniejsze problemy w przyjmowaniu zgłoszeń oraz wiedzę techniczną związaną z eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowej. Ponadto podczas szkoleń prezentowano techniki radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami i paniką dzwoniących, udzielania dokładnych i jasnych odpowiedzi. Cykl szkoleń technicznych objął eksploatację urządzeń instalacji i sieci gazowej, monitoring parametrów pracy systemu sieci oraz zasady postępowania w przypadku awarii. Dyspozytorzy mieli możliwość oceny skutków swoich decyzji i ich następstw podczas symulacji zgłoszeń awaryjnych.