Powołanie Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego

Metryka praktyki

Firma: Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Celem Klastra jest stworzenie otwartego forum współpracy, do udziału w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim. Sygnatariusze deklaracji dążą do stworzenia do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 TWh energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW, co ma się przełożyć na produkcję 50.000 ton czystego wodoru do napędu ciężkiego sprzętu, ciężarówek i transportu publicznego w miastach. Ma to dać redukcję emisji CO2 o 400.000 ton rocznie.

  • Etap I – do 2023 roku farma PV o mocy 3 MW oraz 1 MW elektrolizer na kopalni Jaźwica należącej do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych – redukcja CO2 o 1600 ton/rok.
  • Etap II – do 2025 roku – farma 200 MW, elektrolizer o mocy 25 MW – redukcja CO2 o ok. 40 000 ton rocznie.
  • Etap III – do 2030 roku – farma 4 TWh, elektrolizer o mocy 250 MW, co daje redukcję CO2 na poziomie 400 000 ton rocznie

Świętokrzyski Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich stanowi zrzeszenie Sygnatariuszy w realizacji następujących celów:

  1. Tworzenia odpowiedniej wielkości zaplecza zeroemisyjnych źródeł energii dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię i wodór ze strony Sygnatariuszy, przy czym celem prac Klastra jest dążenie do osiągnięcia w gronie Sygnatariuszy łącznej produkcji na poziomie 4TWh rocznie w roku 2030;
  2. Produkcji wodoru z zeroemisyjnych źródeł energii oraz dostępnych zasobów wody np. pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, przy czym celem prac Klastra jest dążenie do osiągnięcia w gronie Sygnatariuszy łącznej produkcji na poziomie 50.000 ton zielonego wodoru rocznie w roku 2030;
  3. Wspierania instalacji urządzeń do produkcji wodoru służących zaspokajaniu potrzeb zamaszynowania, logistyki oraz magazynowania energii;
  4. Tworzenia instalacji do magazynowania, dystrybucji i tankowania wodoru;
  5. Tworzenia parków maszyn oraz floty samochodowej napędzanych wodorem.

Korzyścią jest utworzenie zrzeszenia Sygnatariuszy w realizacji wyznaczonych celów związanych z ochroną środowiska, budowaniem zrównoważonej i stabilnej infrastruktury. Ponadto zostanie zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym i promowane będzie stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych. Zrealizowanie wszystkich celów pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla o 400.000 ton rocznie. Profitem jest także zarządzanie gospodarką wodną poprzez zagospodarowanie nadmiaru wód kopalnianych.