Powołanie rzecznika ds. pracowniczych – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2013

Z chwilą połączenia spółek Grupy EDF Polska w maju 2013 roku zostało utworzone stanowisko rzecznika ds. pracowniczych w celu zbudowania dodatkowego niezależnego kanału komunikacji z pracownikami i ich przedstawicielami w zakresie spraw pracowniczych oraz dodatkowego mechanizmu oceny podejmowanych działań dotyczących osób zatrudnionych. Do obowiązków rzecznika należy m.in. zbieranie od pracowników skarg dotyczących warunków pracy, relacji z przełożonymi, równego traktowania, przestrzegania zasad obowiązujących w Grupie EDF, podejmowanie i nadzorowanie działań wyjaśniających, opiniowanie działań pracodawców w obszarze spraw pracowniczych, koordynacja na szczeblu Grupy inicjatyw dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu. Sprawy zgłaszane rzecznikowi są traktowane jako poufne, a pracownicy, jeśli wyrażą taką wolę, pozostają anonimowi.