Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Celem wdrożenia „Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.” jest realizacja przez firmę obowiązku przeciwdziałania zachowaniom o charakterze mobbingu, dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w relacjach pracowniczych, a także edukacja Pracowników w tym zakresie. Wszystko po to aby Enea była dla swoich Pracowników przyjaznym i bezpiecznym miejscem pracy.

Wdrożona w Enei „Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.” ma na celu chronić Pracowników przed tego typu zjawiskami w miejscu pracy lub w związku z wykonywaną pracą.

Dokument precyzyjnie definiuje jakie zachowania noszą znamiona mobbingu, dyskryminacji. Jednocześnie określa działania prewencyjne i sposób postępowania w przypadkach wystąpienia mobbingu, dyskryminacji czy innych nieakceptowalnych zachowań. Każdy Pracownik ma możliwość zgłaszania naruszeń. W razie wystąpienia negatywnych zdarzeń istnieje jasno określona procedura postępowania.
Wszyscy Pracownicy Enei zostali przeszkoleni z przedmiotowej Polityki. Jednocześnie został powołany specjalny Zespół, którego zadaniem jest prowadzenie postępowań wyjaśniających, dotyczących otrzymanej informacji o mobbingu, dyskryminacji czy innym nieakceptowalnym zachowaniu.

„Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w ENEA S.A.” służy przeciwdziałaniu zachowaniom o charakterze mobbingu, dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom w relacjach pracowniczych, a także edukuje Pracowników w tym zakresie. Sprzyja to z kolei budowaniu przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy w Enei.

Polityka służy realizacji długofalowych celów związanych z budowaniem przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy w Enei.