Polityka ochrony środowiska Fiat Chrysler Automobiles

Metryka praktyki

Firma: Fiat Chrysler Automobiles,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W 2017 r. na działania związane z ochroną środowiska Fiat Chrysler Automobiles Poland wydała 4,6 mln zł, tj. 17,52 zł/sam. Do najważniejszych działań realizowanych w 2017 roku w ramach polityki ochrony środowiska firmy, należą:

 • gospodarka odpadami oraz utylizacja odpadów  (1 665 tys. zł),
 • instalacja kurtyn termicznych Jednostki Produkcyjnej Spawalnia (936 tys. zł)
 • sadzenie drzew i krzewów (309 tys. zł),
 • zarządzanie składowiskiem odpadów (188 tys. zł),
 • modernizacja termowentylacji: Montaż i Spawalnia (444 tys. zł),
 • modernizacja oświetlenia na stanowiskach pracy i drogach wewnętrznych (222 tys. zł)
 • instalacja urządzeń do odciągu pyłów (180 tys. zł)

Celem sprawdzenia zgodności metod pracy i zachowań z zasadami polityki Spółki, realizowany jest program systematycznych, okresowych audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zakład FCA w Tychach systematycznie zmniejszał negatywne oddziaływania na środowisko. W rezultacie tych działań:

 • o 19,4 % zmniejszono ilość wytwarzanych w procesie produkcyjnym odpadów ogółem w przeliczeniu na samochód (od 2008 r. wszystkie wytwarzane odpady niebezpieczne są poddane recyklingowi lub unieszkodliwiane, żaden nie jest składowany na składowisku odpadów)
 • o 36 % zmniejszono ilość wytwarzanych ścieków w m3/samochód,o 28 % zmniejszono zużycie wody do celów technologicznych w m3/samochód,
 • emisja do atmosfery LZO (lotnych związków organicznych) z procesu malowania nadwozi, dzięki wprowadzonym sukcesywnie modyfikacjom procesu malowania nadwozi, jest systematycznie obniżana i jest znacznie poniżej wartości dopuszczalnych;
 • emisja CO2 w przeliczeniu na samochód zmniejszyła się w latach 2006-2017 o 17,9 %.