Polityka Antymobbingowa

Metryka praktyki

Firma: Sitech,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma SITECH Sp. z o.o. w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi wdrożyła Politykę Antymobbingową, której celem jest eliminowanie zachowań o charakterze mobbingu lub dyskryminacji. Z treścią Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej zostali zapoznani wszyscy pracownicy spółki i mają bieżący dostęp do jej aktualnej wersji.

Polityka Antymobbingowa jest jednym z narzędzi chroniącym pracownika przed zjawiskiem dyskryminacji, czy też mobbingu w miejscu pracy. Firmie z kolei daje poczucie bezpieczeństwa i pewność, iż chroni swoich pracowników.

Każdy z pracowników ma bieżący dostęp do aktualnej wersji Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Przypominając pracownikom o tym zarządzeniu oraz uświadamiając ich czym jest mobbing, firma chce wprowadzić szkolenia nt. dyskryminacji oraz mobbingu w miejscu pracy.