Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna – Volkswagen Poznań

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Poznań,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2013

Polityki, procedury oraz inne wewnątrzinstytucjonalne rozwiązania to jedne z aktywności realizowanych przez firmy w ramach zagadnienia równego traktowania i zarządzania różnorodnością. Volkswagen Poznań jako odpowiedzialny pracodawca podejmuje działania mające na celu poszanowanie praw każdego pracownika. Polityki antymobbingowa i antydyskryminacyjna firmy są tego wyrazem, zostały one przygotowane przy ścisłej współpracy przedstawicieli pracodawcy i związków zawodowych. Celem polityki jest zapobieganie i wyeliminowanie zachowań o charakterze mobbingu i/lub dyskryminacji w relacjach pracowniczych oraz edukacja pracowników, w tym kadry kierowniczej.  Polityka przewiduje wprowadzenie komisji rozpatrującej zgłoszenia nieprawidłowych praktyk, również szkolenia oraz kampanię informacyjną. Uruchomiony został także adres mailowy, na który pracownicy mogą zgłaszać informację o nieprawidłowych praktykach oraz zadawać pytania dotyczące mobbingu i dyskryminacji.