Polityka Antymobbingowa DOZAMEL

Metryka praktyki

Firma: DOZAMEL,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Wskaźnikiem mierzącym efektywność dobrej praktyki spółki DOZAMEL jest między innymi skuteczne zakomunikowanie jej wszystkim pracownikom. Treść zarządzenia w sprawie wdrożenia Polityki Antymobbingowej wraz z jej treścią otrzymali wszyscy zatrudnieni. Podpisane oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Polityki dołączono do akt osobowych pracowników. Bieżący dostęp do aktualnej wersji dokumentu możliwy jest po zalogowaniu się do intranetu. We wrześniu i październiku wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni, czym jest mobbing oraz jakie prawa i obowiązki im przysługują. Omówiono sposoby przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy w świetle obowiązującej w spółce Polityki Antymobbingowej.