Polityka antymobbingowa

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z kodeksu pracy. Od maja 2010 roku w Credit Agricole Bank Polska obowiązuje polityka antymobbingowa, która pozwala pracodawcy reagować na sygnały od pracowników i zapobiegać tym negatywnym zjawiskom.

Polityka antymobbingowa banku określa sposoby zapobiegania mobbingowi i wskazuje reguły postępowania w razie zaistnienia podejrzenia stosowania mobbingu. Pracownik, który uzna, że został poddany mobbingowi, może przesłać zgłoszenie (także anonimowe) do pracodawcy tradycyjną pocztą lub na dedykowaną skrzynkę mailową. Pracodawca powołuje komisję antymobbingową, która m.in. wysłuchuje wyjaśnień stron konfliktu, zapoznaje się z dowodami, wysłuchuje zeznań ewentualnych świadków, diagnozuje problemy, poszukuje przyczyn i przejawów konfliktu oraz wskazuje rekomendacje co do rozwiązań. W banku powołany został też rzecznik antymobbingowy – pracownik HR do przyjmowania zgłoszeń dotyczących mobbingu oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego. W ramach działań prewencyjnych prowadzone są także szkolenia kadry menedżerskiej „Fair play w zarządzaniu” dotyczące prawnych i psychologicznych aspektów mobbingu i zjawisk pokrewnych, metod przeciwdziałania mobbingowi oraz samej polityki.
Za każdy rok kalendarzowy przygotowywany jest raport dla zarządu banku, w którym uwzględnione są działania podjęte w ramach polityki antymobbingowej, takie jak: liczba otrzymanych zgłoszeń, zarzuty przytoczone przez pracowników, działania podjęte w danej sprawie oraz liczba przeszkolonych w danym roku menedżerów w zakresie prawnych i psychologicznych aspektów mobbingu.

Pracownicy banku znają ścieżkę postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu oraz, dzięki polityce, mają świadomość, jak będzie wyglądało postępowanie wyjaśniające w takiej sprawie i jakie mogą być ewentualne konsekwencje, co jest niezwykle ważne przy rozpatrywaniu konfliktowych spraw. Rzecznik antymobbingowy jest osobą, z którą pracownicy mogą porozmawiać o niepokojącej sytuacji, przeanalizować ją wspólnie, a także uzyskać wsparcie.

Dodatkowo, szkolenia „Fair play w zarządzaniu” pomagają uzyskać wiedzę niezbędną każdemu menadżerowi, a także budować wrażliwość, otwartość i świadomość, jak kluczowa jest efektywna komunikacja, wiedza w zakresie prawa pracy oraz atmosfera zaufania i wzajemnego szacunku w zespole. Obszary problemowe wskazywane przez pracowników w zgłoszeniach stają się inspiracją dla rozwiązań pozwalających wyeliminować nieakceptowane zachowania w przyszłości.