Polityka alkoholowa – Grupa Żywiec

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Grupa Żywiec, poprzez profil swojej działalności, jaką jest branża alkoholowa, czuje się zobowiązana do działań promujących odpowiedzialne wzorce konsumpcji. Kluczowe znaczenie dla firmy – jako producenta piwa – ma podejście do alkoholu zatrudnionych w niej pracowników. W firmie panuje przekonanie, że ze względu na specyfikę miejsca pracy, wszyscy pracownicy powinni być ambasadorami odpowiedzialnej konsumpcji.

Założeniem projektu „Polityka alkoholowa Grupy Żywiec” jest edukacja pracowników, związana z zagrożeniami i skutkami nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu. Program ten jest podstawowym elementem uzupełniającym strategię odpowiedzialnego biznesu firmy Żywiec.

U podstaw wszystkich podejmowanych działań firmy leży przekonanie, że to właśnie edukacja jest najlepszym sposobem na ograniczenie negatywnych zjawisk związanych z nadmierną konsumpcją alkoholu.

Projekt „Polityka alkoholowa Grupy Żywiec” skierowany jest do wszystkich pracowników firmy i koncentruje się na przybliżeniu zatrudnionym następujących zagadnień: co oznacza w rozumieniu firmy pojęcie „odpowiedzialne spożywanie alkoholu”, dlaczego tak ważne jest współkształtowanie przez pracowników odpowiedzialnych wzorców konsumpcji we własnym środowisku, czym jest alkohol i co powoduje, obalenie popularnych mitów związanych z konsumpcją alkoholu, a także zaznajomienie pracowników z sytuacjami, kiedy niewskazane jest spożywanie nawet najmniejszych dawek alkoholu.

Głównymi narzędziami komunikacyjnymi były: broszura informacyjna, film szkoleniowy, prezentacja wprowadzająca na spotkaniach bezpośrednich oraz listy od prezesa.

W ramach projektu „Polityka alkoholowa Grupy Żywiec” powstał również „Wewnętrzny kodeks komunikacji marketingowej” – zbiór wewnętrznych przepisów i regulacji, do których przestrzegania zobowiązani są szczególnie pracownicy działów marketingu i sprzedaży. Zapisy tego kodeksu określają sposób prowadzenia przez firmę działalności, rozszerzając tym samym ograniczenia, nałożone w tym obszarze przez prawo.