Pierwsza sesja dialogowa „Dialog to nasz biznes”

Metryka praktyki

Firma: Polska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2015

W grudniu 2015 r. Polska Spółka Gazownictwa zorganizowała pierwszą sesję dialogową „Dialog to nasz biznes” z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi firmy. Spotkanie przeprowadzono w oparciu o międzynarodowy standard AA1000SES. Zaprezentowano Strategię PSG na lata 2015–2022 oraz działania spółki z zakresu CSR. W sesji dialogowej aktywny udział wzięło ponad 50 gości związanych z różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, m.in. klienci, przedstawiciele administracji publicznej i kadry akademickiej. Interesariuszy pytano o ich oczekiwania dotyczące działalności PSG oraz potrzeby informacyjne w 4 obszarach: rynek i relacje z klientem, rozwój i innowacje, działania operacyjne, a także zaangażowanie społeczne. Zebrano ponad 60 uwag i opinii. Wnioski ze spotkania będą uwzględnione przy tworzeniu „Strategii budowania i zarządzania relacjami z kluczowymi interesariuszami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.”. Firma planuje kolejne sesje dialogowe w 2016 r.