PGE Polska Grupa Energetyczna dba o różnorodność gatunkową ptaków na farmach wiatrowych

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2019

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

PGE Polska Grupa Energetyczna dba o różnorodność gatunkową ptaków na farmach wiatrowych realizując projekt we współpracy z firmą BIOSECO, specjalizującą się w systemach ochrony ptaków na lotniskach i farmach wiatrowych oraz dostarczającą zaawansowane narzędzia do badań ornitologicznych. W ramach projektu przetestowano system monitorujący ptaki i eliminujący ich kolizję z turbinami wiatraków w obrębie farm wiatrowych Kisielice oraz Lotnisko. Mechanizm polega na analizie informacji rejestrowanych przez urządzenia zamontowane na turbinach. Dane z kamer wizyjnych oraz radaru są używane do automatycznej identyfikacji ptaków, katalogowania ich gatunków, śledzenia torów lotu. Aparatura jest w stanie wykryć ptactwo z odległości  500 m od turbiny oraz ocenić prawdopodobieństwo kolizji. Jeśli zwierzęta znajdą się w określonej odległości od turbiny inicjuje ona ciąg świetlnych znaków ostrzegawczych, sygnalizującym ptakom zagrożenie. Jeśli nie zmienią toru lotu zostaje uruchomiony system dźwiękowy. Wreszcie, jeśli ptaki zbliżą się do turbiny na odległość 300 m dochodzi do zatrzymania turbiny.

Projekt w istotny sposób zmniejszy ryzyko kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi. W konsekwencji wpłynie korzystnie na utrzymanie cennej bioróżnorodności w obszarach farm wiatrowych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. Wiele gatunków, dotąd zmuszanych do przenoszenia swych lęgowisk, będzie mogło bezpiecznie żyć w okolicach aktywów PGE. Dwie farmy wytypowane do pilotażowego projektu nie zostały wyłonione przypadkowo – są to bowiem okolice bytowania wielu chronionych i zagrożonych gatunków ptaków, m.in.: bielików, orlików krzykliwych, żurawi, błotniaków stawowych i bocianów białych. Obecnie trwa okres testowania, który planowo potrwa dwa lata. Szczegółowe raporty i analizy uzyskane w czasie tego okresu zaopatrzą PGE w dokładne dane dotyczące efektywności przedmiotowej inicjatywy.