P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się – Procter & Gamble Polska

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2010

Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” łączy edukację ekologiczną i obywatelską dzieci. Jego celem jest stworzenie warunków do wielostronnego rozwoju młodych ludzi oraz osiągnięcie realnych korzyści dla środowiska naturalnego. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa P&G oraz Fundacji Nasza Ziemia. Opiera się na działalności Klubów Naszej Ziemi zakładanych i prowadzonych przez wolontariuszy w placówkach edukacyjno-wychowawczych. Szczególną opieką kluby otaczają podopiecznych domów dziecka oraz dzieci ze środowisk zagrożonych patologią i ubóstwem.

Program „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” jest kontynuacją działań prowadzonych na warszawskim Targówku. Firma P&G zdecydowała się na rozszerzenie programu na całą Polskę, co było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników P&G oraz współpracy z Fundacją. Program zapewnia bezpłatny dostęp do innowacyjnych materiałów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę z zakresu ekologii oraz talenty i pasje dzieci w różnym wieku. Podczas zajęć dzieci biorą udział w realizacji istotnych dla środowiska i regionu inicjatywach. Program został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska.

Od inauguracji ogólnopolskiej edycji programu „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” w 2009 roku powstało 209 Klubów Naszej Ziemi, które zgromadziły ponad 6800 klubowiczów, z czego 4700 to dzieci ze środowisk zmarginalizowanych. Celem działalności klubów jest podejmowanie działań i inicjatyw angażujących nie tylko klubowiczów, ale całe społeczności lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Poprzez swoją aktywność kluby dotarły do 31 tysięcy dzieci w całej Polsce. Ogromne znaczenie miało tu zaangażowanie wolontariuszy zarówno ze strony lokalnych placówek edukacyjnych, jak i oddziałów P&G w Polsce. Obecnie program wspierany jest przez blisko 50 pracowników firmy.