Partnerstwo w budowie społeczeństwa informacyjnego – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007

Pomimo rozwoju szerokopasmowego internetu w Polsce, 8 mln gospodarstw domowych pozostaje bez stałego dostępu do sieci; 3 mln z nich z powodu braku możliwości technicznych (tereny wiejskie). Obszary te są zagrożone wykluczeniem informacyjnym.Telekomunikacja Polska, wspólnie z samorządami, stara się zapewniać infrastrukturę na tych terenach w modelu partnerstwa, przy wykorzystaniu środków unijnych. W 2007 roku TP podpisała porozumienia i listy intencyjne z władzami województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Projekt ten jest jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jego całkowity koszt to 300 mln euro, z czego 255 mln będzie pochodziło ze środków europejskich, a 45 mln euro z budżetów województw Polski wschodniej. Jego celem jest zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 proc. gospodarstw domowych oraz 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorców w Polsce Wschodniej.

Aby działania były skuteczne, muszą mieć charakter kompleksowy – zapewnienie obecności infrastruktury to tylko jeden z wymiarów działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. Równie ważna jest inwestycja w kapitał społeczny, dlatego też stałym elementem w działaniach Grupy TP jest zaangażowanie społeczne. Jeden z flagowych programów Grupy TP „Edukacja z Internetem” – zapewnia ponad 4 mln dzieci z 13,5 tys. polskich szkół dostęp do internetu. Z kolei program „Rzeczpospolita Internetowa”, realizowany w partnerstwie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), skierowany jest do gmin wiejskich. Jest on kompleksowym uzupełnieniem inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym na terenach słabo zurbanizowanych, o budowanie kapitału społecznego na tych obszarach. Jest to obecnie największy program grantowy prowadzony ze środków prywatnych, a jego efektywność jest tym większa, że o przeznaczeniu środków decydują lokalne grupy działania. TP przekazała na ten cel już 5,3 mln zł. Dzięki zaangażowaniu lokalnych organizacji pozarządowych możemy mówić tu o partnerstwie publiczno-społecznym, a patrząc na całokształt działań związanych z budowaniem społeczeństwa informacyjnego, możemy wręcz mówić o bardzo szerokim partnerstwie publicznym, prywatnym i społecznym.

Główną korzyścią społeczną jest budowanie społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, dzięki zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do internetu, wiedzy oraz umiejętności. Długofalową korzyścią jest rozwój nowych usług i rynków wykorzystujących internet, a tym samym podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

TP przyczynia się więc pośrednio do rozwoju nowych inwestycji, tworzenia możliwości pracy i edukacji na odległość (co pozwala na wyrównanie szans osób zagrożonych wykluczeniem, np. mieszkańców wsi czy niepełnosprawnych), komunikacji poprzez zapewnienia niezwykle istotnego kanału dostępu do informacji oraz polepszenia usług administracyjnych (niższe koszty działania, lepsze usługi publiczne, tańsza administracja).

Rzeczpospolita Internetowa, ogólnopolski program grantowy dla gmin wiejskich, została uznana za „Najciekawsze przedsięwzięcie szerokopasmowe w konkursie ‚Szeroki Pas’ organizowanym przez tygodnik Computerworld”. Z kolei „Edukacja z Internetem TP” została wyróżniona zaproszeniem na targi CSR European MarketPlace on CSR w Brukseli.