Partnerstwo nad klasą spedycyjną

Metryka praktyki

Firma: ABC Czepczyński,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Patronat nad klasą spedycyjną to projekt, który wynika z potrzeb dwóch podmiotów: Firmy ABC-Czepczyński oraz Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie. Firma prowadząc rekrutację zauważa potrzebę związaną ze wspieraniem potrzeb przyszłych pracowników oraz uzupełnianiem braków edukacyjnych. Kwestia związana z przyuczeniem do zawodu często zajmuje wiele czasu i wymaga dużego nakładu środków osobowych. Rozwiązaniem jest patronat i wsparcie edukacji zawodowej.

Szkolnictwo zawodowe często potrzebuje praktycznego wsparcia z zakresu edukacji praktycznej nauki zawodu. Kierunki kształcenia z zakresu branży TSL są bardzo popularne wśród młodzieży ze względu na dynamikę rozwoju branży spedycyjnej i transportowej oraz perspektywę ciekawego i stabilnego miejsca pracy.

Założeniem projektu jest ścisła współpraca pomiędzy technikum a firmą ABC-Czepczyński polegająca na wzajemnej wymianie doświadczeń i uzupełnianiu procesu dydaktycznego o praktyczne zagadnienia. Uczniowie technikum odbywają w siedzibie firmy warsztaty, staże oraz praktyki zawodowe. Praktycy z firmy prowadzą w szkole zajęcia i w sposób kompleksowy wspierają nauczycieli w kształceniu przyszłych kadr spedycyjnych.

Ma to na celu zwiększenie zarówno wiedzy jak i umiejętności absolwentów kierunków spedycyjnych, którzy po skończonej edukacji mogą stać się pracownikami firmy ABC-Czepczyński mającymi wiedzę, umiejętności wymagane w zawodzie spedytora, a także znającymi już politykę i zasady firmy oraz jej wartości. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie potencjału absolwentów, a także na weryfikację założonego wyboru kierunku kształcenia już podczas nauki w szkole średniej.

Zasadność założonych celów projektu potwierdza fakt, że liczba kandydatów na kierunek kształcenia w zawodzie technik spedytor w roku 2016 wynosiła 9 uczniów, natomiast po wprowadzeniu partnerstwa w roku szkolnym 2016/2017 w przypadku rekrutacji na rok 2017 wzrosła do 25 kandydatów.

Młodzież zauważyła, że kierunek ten wyróżnia się nie tylko wsparciem praktyków, pakietem szkoleń i staży, ale także powiązany jest z lokalną firmą o profilu spedycyjnym, która jest ich potencjalnym pracodawcą w przyszłości.

W dalszym założeniu jest finansowe i pozafinansowe wpieranie najlepszych uczniów w danych klasach poprzez stypendia, płatne staże czy konkursy i nagrody.