Partnerstwo na rzecz bioróżnorodności

Metryka praktyki

Firma:
Branża:
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Polenergia przystąpiła do Partnerstwa Zielona Wstążka #dla Planety – działania prowadzonego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. W ramach działania realizowane były m.in nasadzenia drzew i zieleni w miejscowościach, gdzie realizowane są projekty budowy nowych farm wiatrowych: Łącznie w trzech miejscowościach zasadzone zostało ponad 600 sztuk drzew i krzewów. Zieleń została posadzona w Parku w Żurominie, na skwerze w m. Miłoradz oraz przy żłobku w m. Kostomłoty Działania te wpisują się w Strategię Zielonego Ładu UE, mówiącej o konieczności zwiększenia nasadzeń drzew jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wpisują się także w Strategię ESG Grupy Polenergia: tworzone są miejsca integracji dla lokalnej społeczności, zwiększana jest także baza pokarmowa dla lokalnie występujących zwierząt (nasadzenia wykonywane i planowane pod nadzorem przyrodnika).

Miernikiem projektu jest liczba nowych spółek projektowych, które zaangażowały się w działanie na rzecz tworzenia nowych nasadzeń zieleni (100%- trzy spółki budujące nowe projekty lądowych farm wiatrowych), ilość posadzonych drzew i krzewów

Korzyścią jest tworzenie zielonych miejsc sprzyjających lokalnej integracji społeczności, zwiększenie obszarów zielonych – mitygacja i przeciwdziałanie zmianom klimatu, zwiększenie świadomości mieszkańców o roli zieleni i usługach ekosystemowych świadczonych przez tereny zielone kontakt z lokalnymi władzami i mieszkańcami- możliwość komunikacji celu działania, zwiększenie bazy pokarmowej i kryjówek dla lokalnie występujących zwierząt, zwiększenie bazy pokarmowej dla owadów zapylających