Partners in learning – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
W ramach inicjatywy „Partners in Learning” Microsoft wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do tworzenia innowacyjnych programów edukacyjnych umożliwiających przełamywanie barier, stwarzanie szans rozwoju oraz zacieśnianie więzi między uczniami a nauczycielami. W programie „Partners in Learning”, którego światową realizację rozpoczęto w 2003 r., wzięło udział już ponad 90 mln uczniów, nauczycieli i przedstawicieli władz oświatowych w 101 krajach.Program „Partners in Learning” w Polsce jest realizowany od początku 2004 roku pod lokalną nazwą „Partnerstwo dla Przyszłości”. W ramach programu Microsoft aktywizuje środowiska dydaktyczne do wykorzystywania nowych technologii w procesie nauczania, a także ułatwia dostęp do legalnego oprogramowania. Od 2004 roku polskie szkoły i przedszkola otrzymały przeszło 20 tys. licencji na system operacyjny Windows do komputerów, które otrzymywały w darowiznach (program „Nowy Początek”). Szkoły mogą również korzystać ze specjalnych ofert, takich jak dzierżawa licencji Microsoft Windows Upgrade + Microsoft Office, w cenie 14 zł brutto na każde stanowisko komputerowe na rok. Umożliwia to umowa „PiL Schools Agreement” podpisana na szczeblu regionalnym przez Urzędy Marszałkowskie. Z oferty tej korzystają obecnie szkoły, przedszkola oraz jednostki organizacyjne oświaty z województw: mazowieckiego, opolskiego i lubelskiego.Poza wsparciem w zakresie dostępu do oprogramowania, program „Partnerstwo dla Przyszłości” to również, a nawet przede wszystkim, wspomaganie środowisk nauczycielskich w dostępie do wiedzy i umiejętności z zakresu nowych technologii, po to by z pożytkiem dla uczniów powszechniej wykorzystywali je w nauczaniu. W tym celu Microsoft zainicjował powstanie systemu Regionalnych Centrów Innowacji, składających się z wyspecjalizowanych w zakresie ICT (technologii teleinformacyjnych) Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. W ramach programu „Partnerstwo dla Przyszłości” Regionalne Centra Innowacji uzyskują wsparcie merytoryczne, metodyczne oraz finansowe. Do tej pory już ponad 35 tys. nauczycieli skorzystało z możliwości doskonalenia zawodowego w zakresie technologii ICT realizowanych przy wsparciu Microsoftu.

Innym przykładem działań podejmowanych w ramach „Partnerstwa dla Przyszłości” jest projekt e-Szkoła realizowany w województwach opolskim oraz wielkopolskim. W ramach inicjatywy dostosowano do polskich warunków portal Microsoft Learning Gateway, dzięki któremu nauczyciele otrzymali narzędzie do przygotowywania materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz tworzenia raportów z ich wynikami w nauce, zaś wygenerowane zestawienia stały się bardziej przejrzyste i łatwiej dostępne. Uczniowie, którzy mają stały dostęp do swoich wyników, zyskali także stabilne narzędzie do komunikacji oraz łatwy dostęp do bibliotek multimedialnych. Do tej pory w inicjatywie wzięli udział uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy 67 szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Ponad 2000 nauczycieli, około 45000 uczniów, rodziców i opiekunów otrzymało możliwość korzystania z zasobów platformy.

Ważnym elementem inicjatywy „Partners in Learning” jest zacieśnianie kontaktów między nauczycielami z całego świata, które sprzyjają otwartej wymianie informacji. Jest to możliwe dzięki programowi „Innowacyjni Nauczyciele”. Dla realizacji powyższych celów, w Polsce powstał portal „Partnerstwo dla Przyszłości”. Stanowi on podstawowe narzędzie do budowania Wirtualnej Społeczności Innowacyjnych Nauczycieli (Innovative Teacher Network, www.innovativeteachers.com). Obecnie zarejestrowanych jest ponad 5000 nauczycieli, 2700 szkół, a także sami uczniowie. Zadaniem tego portalu jest wspomaganie integracji najnowszych technologii ICT z edukacją. Aktualnie na portalu dostępnych jest szereg moderowanych przez wybitnych dydaktyków i specjalistów podportali tematycznych, z takich dziedzin jak: astronautyka, astronomia, fizyka, „IT Academy dla Nauczycieli”, „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”, „Ogólnopolska Akademia Młodych Twórców”. W najbliższym czasie uruchamiane będą kolejne, poświęcone następującym zagadnieniom: chemia, „Metoda WebQuest”, „Praca ze Zdolnym Uczniem”, „Wirtualny Metodyk Przedmiotowy”.

Program wspierania edukacji informatycznej „Partnerstwo dla Przyszłości” został w październiku 2007 roku wyróżniony tytułem „Inicjatywa Edukacyjna Roku 2007” w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i „Głos Nauczycielski”. Program „Partnerstwo dla Przyszłości” został zgłoszony i wyróżniony przez Kapitułę Konkursu „Nauczyciel Roku”, złożoną z laureatów jego wcześniejszych edycji.