Panele interesariuszy Kompanii Piwowarskiej

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2011

Kompania Piwowarska postanowiła zaangażować swoich interesariuszy i uzyskać od nich opinie i rekomendacje dotyczące jej zaangażowania społecznego. By włączyć interesariuszy w proces kształtowania nowej polityki w tej dziedzinie, firma skorzystała z innowacyjnego rozwiązania, jakim jest panel dla interesariuszy, opierający się o zasady standardu AA1000SES.
W lipcu 2011 roku odbyły się dwa spotkania w głównych siedzibach Kompanii Piwowarskiej – Warszawie i Poznaniu, na które zostali zaproszeni interesariusze firmy, w tym: przedstawiciele beneficjentów, pracowników, fundacji wspieranych przez firmę, stowarzyszeń, władz lokalnych – w sumie 28 osób. Spotkania były moderowane przez niezależnego doradcę, a ich celem było pozyskanie opinii i oczekiwań interesariuszy KP odnośnie jej działań społecznych, m.in. zaangażowania społecznego firmy, wolontariatu, społeczności lokalnych, wykluczenia społecznego, ekologii, alkoholu, partnerstwa oraz innowacji społecznych. W sumie sformułowano 85 rekomendacji i oczekiwań, które w znacznej mierze zostały uwzględnione przez firmę podczas tworzenia nowej strategii zaangażowania społecznego na rok 2012.