Odzyskiwanie cennych surowców z odpadów – POCH

Metryka praktyki

Firma: POCH,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Jako uczestnik programu Clean Production firma POCH wykazuje szczególną troskę wobec ochrony środowiska w procesie produkcji. Produkty uboczne, które ze względu na swój skład posiadają wartość technologiczną, są po wstępnej przeróbce ponownie wykorzystywane w produkcji lub zostają poddane utylizacji do postaci niezagrażającej środowisku. Podejście zakładające unieszkodliwianie produktów ubocznych zaowocowało rozszerzeniem oferty usług o neutralizowanie odpadów niebezpiecznych innym podmiotom gospodarczym.W rezultacie odpady nie tylko nie trafiają do środowiska, lecz są unieszkodliwiane; mogą być też wtórnym źródłem cennych i rzadkich pierwiastków takich jak metale szlachetne (złoto, srebro, pallad). Firma prowadzi również recykling lub regenerację substancji organicznych, metali i związków metali, recykling lub regenerację innych materiałów nieorganicznych oraz np. odzysk składników z katalizatorów. Technologie odzysku opracowane przez POCH pozwalają otrzymać 97-99% rzadkich i cennych pierwiastków z substancji stanowiących odpady.

Rocznie odzyskuje się ok. 20 kg złota, 250 kg palladu i ok. 200-300 kg srebra, co przyczynia się do wymiernych przychodów finansowych. Z kolei wolumeny rzadkich pierwiastków nie tylko nie zanieczyszczają środowiska, ale dzięki podejmowanym działaniom nie zostają bezpowrotnie utracone (np. trafiając na składowisko odpadów). Firma została odznaczona tytułem „Firmy Bliskiej Środowisku 2007″ w konkursie realizowanym pod honorowym patronatem Ministra Środowiska.