Odpowiedzialny łańcuch dostaw – wewnętrzne regulacje w zakresie zarządzania.

Metryka praktyki

Firma: ROBYG,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

ROBYG, w trosce o odpowiedzialny łańcuch dostaw, wprowadził w 2021 r. Kodeks Postępowania dla Dostawców i Podwykonawców, zawierający nie tylko zobowiązania w zakresie etycznego postępowania i redukcji negatywnego wpływu na środowisko, ale też przestrzegania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji czy dbania o różnorodność w miejscu pracy. Kodeks odzwierciedla wartości ROBYG oraz najważniejsze obszary jego działalności. W 2022 r. zapoznało się z nim i zobowiązało do jego przestrzegania 100% dostawców i podwykonawców firmy.