Odpowiedzialne lotnisko – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

Metryka praktyki

Firma: Przedsiębiorstwo Państwowe - Porty Lotnicze,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2011

Dobre sąsiedztwo ma różne formy. Jedną z nich jest komunikacja z otoczeniem. W sierpniu 2011 roku uprawomocniła się uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego o ustanowieniu dla Lotniska Chopina w Warszawie Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU). W celu zwiększenia świadomości, czym jest OOU i jakie wiążą się z tym ograniczenia i prawa dla mieszkańców, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zdecydowało się na nawiązanie dialogu z mieszkańcami OOU (obszar obejmuje ok. 300 tys. osób). Opracowano procedurę, w ramach której mieszkańcy mogą wnioskować o wykonanie w budynkach izolacji akustycznych, których koszt pokrywać będzie P.P. „Porty Lotnicze”. Uruchomiono stronę internetową www.odpowiedzialnelotnisko.pl, na której można znaleźć informacje na temat OOU, formularze, opisy procedur, pytania i odpowiedzi ekspertów, a także infolinię na temat OOU. Wszystkie urzędy gmin i dzielnic na terenach wchodzących w skład OOU zaopatrzono w materiały informacyjne o obszarze oraz gotowe wnioski o izolacje. We wszystkich tytułach prasy lokalnej cyklicznie pojawiały się ogłoszenia informujące o OUU i możliwościach skorzystania z przysługujących praw. Co pewien czas odbywają się spotkania z mieszkańcami i radnymi dzielnic, podczas których omawiane są kwestie hałasu lotniczego i prowadzonych przez lotnisko działań mających na celu minimalizowanie jego negatywnego wpływu. Praktyka obrazuje efektywne nawiązanie dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz dotarcie z informacją do jak najszerzej grupy mieszkańców.