Odpowiedzialne działania w obszarze ochrony środowiska – PKP Cargo

Metryka praktyki

Firma: PKP CARGO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Strategicznym celem odpowiedzialnego działania PKP CARGO w obszarze ochrony środowiska jest prowadzenie bezpiecznego przewozu towarów przy użyciu taboru spełniającego wymogi środowiskowe. Spółka inwestuje w zakupy nowego taboru i modernizacje taboru użytkowanego, jak też w zaplecze utrzymaniowe i naprawcze oraz w jego wyposażenie do diagnostyki taboru. Celem tych działań jest uzyskanie wysokich standardów utrzymania taboru i ochrona środowiska przed ewentualnymi skutkami awarii i wypadków taboru

Odpowiedzialne działania Spółki w obszarze ochrony środowiska są wieloaspektowe i obejmują:

  1. Wdrożenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o PN-EN ISO 14001:2005
  2. Edukację ekologiczną, budowę świadomości ekologicznej, odpowiedzialnego angażowania się pracowników w zrównoważony rozwój.
  3. Współpracę międzynarodową, obejmującą takie inicjatywy, jak: udział w zespołach UIC (Międzynarodowego Związku Kolei), na przykład w komisji przeciwdziałania emisji hałasu, czy CER (Stowarzyszenie Kolei Europejskich) w zakresie zrównoważonego transportu.
  4. Bezpieczeństwo przewozów – szkolenia i nadzór nad przewozem towarów niebezpiecznych
  5. Nowoczesny tabor, w ramach którego: zakupiono lokomotywy wielosystemowe, modernizowano lokomotywy spalinowe, zakupiono wagony towarowe (nowe wagony węglarki, nowe platformy do przewozów intermodalnych).
  6. Nowoczesne zaplecze utrzymaniowe i naprawcze: termomodernizacje, uszczelnienie procesów związanych z emisjami do powietrza i powierzchni ziemi; Diagnostyka taboru – zakup narzędzi i przyrządów, budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych taboru; Remonty infrastruktury torowej.
  7. Oszczędne gospodarowanie zasobami: rozbudowa nowoczesnego systemu dystrybucji paliwa trakcyjnego; zmniejszanie zapotrzebowania na energię elektryczną, energooszczędne oświetlenie; gospodarowanie wodą; standaryzacja floty samochodowej; wykorzystanie narzędzi służących zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko.

Wśród mierników efektywności podjętych działań wskazać można najlepszy w historii PKP CARGO S.A. wskaźnik oceny jakości bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych SWU (Skumulowana Wartość Usterek) = 1,4%. Nie stwierdzono awarii skutkujących zanieczyszczeniem środowiska. Spółka dysponuje 12 lokomotywami wielosystemowymi oraz 223 zmodernizowanymi lokomotywami spalinowymi z silnikami spełniającymi wymogi etapu IIIA w zakresie emisyjności gazów i pyłów. W wyniku prowadzonej remotoryzacji zmniejszyły się mierniki zużycia paliwa trakcyjnego i energii elektrycznej trakcyjnej. Wszystkie punkty dystrybucji paliwa spełniają standardy wyposażenia zgodnego z kryteriami ochrony środowiska. Samochody spełniają wymogi EURO5 i EURO6. W Spółce zostały wdrożone programy elektroniczne: planowania tras, monitorowania przebiegu jazdy pociągów i dystrybucji paliw mające wpływ na oszczędności w zużyciu energii i wykorzystaniu taboru. Spółka posiada także Centralny System Informacji o Środowisku PKP CARGO.