Odpowiedzialna komunikacja marketingowa – Grupa Żywiec

Metryka praktyki

Firma: Grupa Żywiec,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
W celu kształtowania odpowiedzialnych wzorców konsumpcji alkoholu Grupa Żywiec przestrzega odpowiednich przepisów i uregulowań w swojej działalności reklamowej. Zapisy „Wewnętrznego kodeksu komunikacji marketingowej Grupy Żywiec” są bardziej restrykcyjne niż ograniczenia wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. Ponadto firma kontroluje prze­strzegania uregulowań dotyczących działalności reklamowej poprzez prowadzenie audytów wewnętrznych.Zgodnie z uregulowaniami kodeksu, działalność reklamowa Grupy Żywiec jest: legalna, uczciwa i etyczna; przygotowana zgodnie z zasadami odpowiedzialno­ści społecznej; przestrzega ogólnie obowiązujących zasad uczciwej konkurencji i dobrej praktyki handlowej oraz w żaden sposób nie narusza uczciwości i godności człowieka.

W 2008 roku dział audytu wewnętrznego przeprowadził badanie zgodności prowadzonych działań reklamowych z regulacjami wewnętrznymi i samoregulacjami branżowymi dotyczącymi odpowiedzialnej komunikacji marketingowej. Badano m. in. poziom wiedzy pracowników i menedżerów na temat odpowiedzialnej komunikacji marketingowej oraz zgodność działań marketingowych marek z obowiązującymi uregulowaniami.