Monitorowanie Polityki Społecznej Odpowiedzialności – ABB

Metryka praktyki

Firma: ABB,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2002

Istotnym wyzwaniem dla najlepszych firm stało się monitorowanie procesu wdrażania polityki społecznej. W Spedpolu, po dwóch latach od przyjęcia Zasad Etycznych, przeprowadzono badanie ankietowe pracowników, w którym 91% pracowników stwierdziło, że zasady etyczne są w firmie potrzebne, i aż 73% ankietowanych uznało, że zasady te są przestrzegane w praktyce.

Szczegółowy program monitorowania podjęto w ABB. W ubiegłym roku odbyły się spotkania interesariuszy w Warszawie, Wrocławiu, Przasnyszu, Łodzi i Elblągu. W spotkaniach tych udział wzięło około 60 osób, w tym ponad połowa to interesariusze zewnętrzni ABB – przede wszystkim przedstawiciele lokalnych samorządów, partnerów biznesowych i wyższych uczelni. W trakcie spotkań dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak: Czy Polityka Społeczna ABB jest dobrze znana wśród pracowników firmy w Polsce? Czy jest stosowana, czy tylko “leży na półkach”? Przeanalizowano korzyści i bariery związane z wprowadzaniem Polityki Społecznej ABB. Wśród korzyści wymieniano m.in.: upowszechnianie dobrych wzorców postępowania, przełamywanie stereotypu drapieżnego biznesu, budowanie wizerunku ABB jako firmy troszczącej się o swych pracowników i społeczeństwo, w którym funkcjonuje firma. Główne bariery zdaniem pracowników to: ciągle zbyt małe zaangażowanie kierownictwa w dialog z pracownikami, niedopasowanie niektórych priorytetów koncernu globalnego w obszarze polityki społecznej odpowiedzialności do potrzeb środowiska lokalnego, ograniczenia finansowe, brak skutecznych mechanizmów promocji działalności z zakresu odpowiedzialności biznesu w mediach, a także wśród przedstawicieli lokalnego biznesu.

W siedmiu lokalizacjach koncernu w Polsce podjęto program szczegółowych audytów wewnętrznych, dotyczących wdrażania Polityki Społecznej. Audyty były prowadzone przez Andrzeja Brzozowskiego, wiceprezesa ABB w Polsce ds. zrównoważonego rozwoju. W wyniku przeprowadzonych anonimowych badań ankietowych, w których wzięło udział około 1000 pracowników, co stanowi 50% wszystkich zatrudnionych, zebrano oczekiwania i opinie pracowników na temat relacji wewnętrznych w firmie i przestrzegania zasad przyjętych w Polityce Społecznej. Wyniki audytów są obecnie opracowywane i będą opublikowane w wewnętrznych wydawnictwach ABB na szczeblu krajowym, oraz w raporcie rocznym Grupy ABB w tomie dotyczącym zrównoważonego rozwoju.