Moje Finanse – Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:Jakość szkolnej edukacji ekonomicznej w Polsce jest niska. Do głównych przyczyn tego stanu należy niewystarczająca ogólna wiedza ekonomiczna i słabe przygotowanie metodyczne nauczycieli oraz powszechny brak w szkole użytecznych pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów o tematyce ekonomicznej. Jednym z priorytetów Citigroup jest długofalowe zaangażowanie w edukację ekonomiczną, dlatego głównym elementów strategii społecznej odpowiedzialności Citi Handlowy jest dzielenie się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie finansów i bankowości. Działania dla społeczności to także ważny element budowania wewnętrznego wizerunku banku wśród pracowników.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Głównym celem Programu jest zainicjowanie i wspieranie jakościowej przemiany edukacji ekonomicznej prowadzonej w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce. Cel ten jest osiągany poprzez dostarczenie nauczycielom pakietów dydaktycznych do realizacji programu. W rezultacie uczniowie uczestniczą w ciekawych zajęciach kształtujących umiejętności niezbędne do radzenia sobie w warunkach gospodarki rynkowej i rzeczywistości finansowej. W realizację Programu w całym kraju włączonych jest 60 trenerów odpowiedzialnych za rekrutację i szkolenia nauczycieli. W latach 2005 – 2007 trenerzy przeszkolili 2520 nauczycieli. W trakcie szkolenia nauczyciele poznali zaproponowane metody i formy prowadzenia zajęć i pracy z uczniem. Program realizowany jest w trzech modułach. Z pierwszego z nich: „Polubić banki”, młodzi ludzie dowiadują się m.in. co to jest pieniądz, jak działa system bankowy, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze konta bankowego, jakie są rodzaje lokat, jak uzyskać kredyt oraz jak unikać pułapek kredytowych. Drugi moduł – „Moje inwestycje” – prezentuje alternatywne do lokat bankowych formy oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych ze wszystkimi ich zaletami i wadami. Jest tu mowa m.in. o zasadach funkcjonowania rynku kapitałowego i jego podstawowych instrumentach, takich jak akcje i obligacje. Trzeci moduł pod nazwą „Inwestycja w przyszłość” traktuje o obecnym systemie emerytalnym, jego podstawach prawnych i sposobach oszczędzania na emeryturę.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– umocnienie pozycji Citi Handlowy jako lidera edukacji ekonomicznej
– poprawa wizerunku
– wzrost motywacji wśród pracowników banku

DLA ADRESATÓW PROGRAMU:
– przeszkolenie 2 520 nauczycieli oraz 372 000 uczniów
– udział 72 459 uczniów w konkursie „Moje Finanse – z klasy do klasy”

WYZWANIA:

– utrzymanie wysokiej jakości programu
– trudności w korzystaniu z Internetu i innych współczesnych pomocy dydaktycznych przez nauczycieli
– niewystarczająca liczba wykwalifikowanych nauczycieli przedsiębiorczości