Modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium

Metryka praktyki

Firma: Bank Millennium,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Działania na rzecz środowiska naturalnego są integralną częścią strategii Banku Millennium. Bank przykłada dużą wagę do badania i obniżania poziomu emisyjności nieruchomości zajmowanych w związku z prowadzoną działalnością.

W 2022 r. całość energii elektrycznej zakupionej przez Bank będzie posiadać certyfikaty potwierdzające pochodzenie z odnawialnych źródeł energii. Bank wprowadza przyjazne środowisku rozwiązania w swoich centralach, pod koniec 2021 r. pracownicy wrocławskiej centrali Banku przenieśli się do nowej siedziby spełniającej wysokie ekologiczne standardy. Innym przykładem inwestycji w przyjazne środowisku rozwiązania jest modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium, który został otwarty w 2021 roku w Gdańsku.

Placówka została przeniesiona z budownictwa starego typu i usytuowana w nowej zabudowie, spełniającej wysokie standardy ekologiczne. Już na etapie planowania inwestycji uwzględniono dążenie do jej niskoemisyjności. Przejawiało się to zarówno w decyzjach zakupowych, jak i zleceniu niezależnemu partnerowi zadania wyliczenia redukcji emisji zgodnie ze standardem Greenhouse Gas Protocol (Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard, revised edition, March 2004).

Świadomy wybór rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych w nowym oddziale, w połączeniu z redukcją zużycia energii i innych mediów oraz zakupem zielonej energii (wytworzonej w źródłach wiatrowych w instalacji odnawialnego źródła energii, co zostało potwierdzone gwarancjami pochodzenia), pozwalają na redukcję emisji, w porównaniu do poprzedniej placówki, o ponad 70%. W przypadku jednego oddziału Banku to redukcja o prawie 39 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie.Osiągnięta w modelowym ekologicznym oddziale Banku Millennium redukcja emisji odpowiada zaopatrzeniu 62 Polaków w energię elektryczną na cały rok. To również tyle, ile zaoszczędziłoby 26 osób przesiadając się na rok z samochodu na rower.

https://climatestrategiespoland.pl/blog/slad-weglowy-bank-millennium/