Model rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa – POLSKA KONFEDERACJA PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN

Metryka praktyki

Firma: PKPP Lewiatan,
Branża: NGO,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

„Model rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa” powstał w projekcie ze środków EFS, który od kwietnia 2009 r. do września 2010 r. realizowały PKPP Lewiatan, firma doradcza Deloitte oraz NSZZ Solidarność. Model to narzędzie, które pozwala na całościowe, strategiczne spojrzenie na politykę społecznej odpowiedzialności w fi rmie poprzez ocenę stopnia dojrzałości jej elementów oraz zaplanowanie strategii przyszłego rozwoju. Model dzieli działalność każdej firmy na podstawowe obszary biznesowe. Są to: zarządzanie, administracja, stosunki pracy, wytwarzanie produktów i usług, łańcuch dostaw oraz technologia. W każdym z nich wyróżnia  4 etapy rozwoju fi rmy z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia do wdrażania strategii CSR w fi rmie jest etap „complience”. Każde przedsiębiorstwo powinno ustalić, czy na pewno we wszystkich obszarach swojego biznesu przestrzega wymogów prawa. Od etapu „zgodności z prawem” fi rma przechodzi do etapu „aspirujący”. Jest to wyraźne wyjście ponad poziom wymagany prawem, ale motywacja dla działań CSR bardziej wynika z potrzeb wizerunkowych niż strategicznych. Etap III polega na kompleksowym zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością fi rmy i sytuuje ją na pozycji lidera swojej branży. Etap IV osiągają innowatorzy. Są to firmy, dla których CSR jest źródłem innowacyjności. Model jest dostępny na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl.