Młodość i rozwój – Apator

Metryka praktyki

Firma: Apator,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Firma Apator w 2006 r. nawiązała współpracę z uczelniami wyższymi, co pozwala na ściślejszy związek między nauką polską a przemysłem.

Wśród uczelni znalazły się: Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy oraz Politechnika Gdańska. Umowy obejmują m.in. współpracę w zakresie: rozwiązywania istotnych dla obu stron problemów technicznych, wdrażania do procesu dydaktycznego nowoczesnych rozwiązań technicznych, promowania studentów i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami, prowadzenia wspólnych projektów naukowych i technicznych czy współpracy dotyczącej praktyk studenckich.

Współpraca z Politechniką Wrocławską rozszerzyła się o członkostwo w Radzie Programowej uczelni. Celem Rady Programowej jest stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących jakości kształcenia inżynierów elektryków oraz stworzenia warunków głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy i instytucjami branżowymi.

Współpraca z Politechniką Łódzką na podstawie umowy zawartej w 2006 r. obejmuje przeprowadzenie przez Apator kursu „Aparaty elektryczne – budowa i projektowanie”. W ramach kursu studenci uczestniczą w zajęciachorganizowanych przez Instytut Aparatów Elektrycznych, odbywają praktyki w Apatorze w okresie wakacyjnym, uczestniczą w kursie projektowania za pomocą pakietu SolidWorks oraz w 80-godzinnym, intensywnym kursie języka angielskiego.

Apator wypłaca 10 studentom uczestniczącym w kursie stypendium w wysokości 600 zł na miesiąc, zatrudnia stypendystów w celu odbycia praktyki dyplomowej oraz gwarantuje ich zatrudnienie przez 3 lata po ukończeniu kursu.

Firma wspiera również młodzież ze szkół średnich. Od kilku lat sponsoruje Olimpiadę Elektryczną i Elektroniczną „EUROELEKTRA”. Celem Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów oraz lepsze przygotowanie do nauki w szkołach wyższych. Olimpiada sprzyja nawiązywaniu współpracy oraz wymianie doświadczeń między nauczycielami, pracownikami naukowo-dydaktycznymi wyższych uczelni technicznych oraz pracownikami przemysłu. Laureaci Olimpiady odbywają praktyki w Apatorze.