MINIGRANTY – program grantowy dla pracowników LPP

Metryka praktyki

Firma: LPP,
Branża: Handel, Przemysł odzieżowy,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

LPP wspiera pracowników w ich pozazawodowych aktywnościach społecznych i charytatywnych poprzez projekt MINIGRANTY – program grantowy dla pracowników LPP. Firma zachęca do samodzielnego realizowania projektów, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności. W ramach wolontariatu pracowniczego pracownicy spółki, w zespołach minimum 3-osobowych mają możliwość zgłaszania projektów, których beneficjentami są organizacje niosące pomoc potrzebującym lub zwierzętom. Odbiorcami pomysłów mogą być organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne: szkoły, kluby sportowe, kluby osiedlowe, świetlice środowiskowe, domy dla dzieci, szpitale, hospicja, ośrodki pomocy społecznej lub pracownicy LPP. Wybór projektów dokonywany jest na podstawie uzasadnienia ich realizacji, znaczenia dla społeczności lokalnych lub pracowniczych, liczby zaangażowanych wolontariuszy oraz budżetu. W 2021 roku odbyły się dwie edycje: letnia, w ramach której zrealizowano 3 projekty na kwotę 40 000 zł oraz świąteczna – w ramach której zrealizowano 11 projektów na kwotę 55 000 zł.