Miesiąc Różnorodności i Inkluzji

Metryka praktyki

Firma: Ferrero Polska Commercial,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Ferrero Polska Commercial tworzy kulturę opartej na różnorodności, włączeniu i zaangażowaniu. Firma zorganizowała Miesiąc Różnorodności i Inkluzji w ramach którego odbył się cykl debat i warsztatów. W intranecie powstała dedykowana sekcja oraz zestaw szkoleń wewnętrznych na platformach szkoleniowych – wszystko po to, aby rozpowszechniać przesłania programu oraz wpływać na zmianę sposobu myślenia pracowników w celu stworzenia bardziej zróżnicowanego i inkluzywnego środowiska. w 2021 Ferrero podpisało Kartę Różnorodności oraz wzięło udział w badaniu Diversity IN Check.  Celem Ferrero jest stworzenie miejsca pracy, w którym każdy czuje się ceniony i szanowany. Wraz z ekspansją na inne kontynenty, kadra Ferrero stawała się coraz bardziej zróżnicowana, a firmie zależało na tym, aby jej różnorodność była elementem wzmacniającym, a nie powodem do podziału. Projekt D&I ruszył w latach 2018-20 początkowo na poziomie HQ, w celu identyfikacji obszarów do poprawy. W wyniku analizy zdefiniowano 4 podstawowe wymiary, na których firma postanowiła się skupić. Są to: płeć, narodowość, pokolenie i kultura pracy. W 2020 projekt został wdrożony globalnie, również w Polsce. W ramach projektu powołano 17 Ambasadorów we wszystkich regionach świata, którzy przewodniczą Radom D&I. W skład Rad wchodzi 130 osób 25 narodowości reprezentujących przekrój działów, stanowisk w strukturze firmy, kategorii wiekowej i płci. Ich zadaniem jest propagowanie oraz adaptowanie wizji projektu w strukturach firmy na świecie. W Polsce w Radzie zasiada 12 członków.