Microsoft Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technologicznych w Polsce – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2007
„Microsoft Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technologicznych” jest globalnym programem grantowym Microsoft Corporation, realizowanym lokalnie przez oddziały firmy na całym świecie, również w Polsce. Celem tego zainicjowanego w 2003 roku programu jest wyrównywanie szans społeczności defaworyzowanych i zagrożonych „wykluczeniem informacyjnym” w dostępie do narzędzi, wiedzy i umiejętności. Granty „Microsoft Unlimited Potential”, które są przyznawane organizacjom pozarządowym, składają się ze środków finansowych, oprogramowania oraz pakietów dydaktycznych do nauczania technologii teleinformacyjnych.Celem realizowanych w Polsce projektów „Microsoft Unlimited Potential” jest podnoszenie poziomu umiejętności i kwalifikacji, a tym samym też konkurencyjności zawodowej ludzi, którym różne okoliczności nie pozwoliły wcześniej korzystać z zaawansowanych technologii. W praktyce oznacza to zapewnianie dostępu do komputera i internetu oraz, co najważniejsze, szkoleń informatycznych społecznościom wsi i małych miasteczek, bezrobotnym oraz niepełnosprawnym.

W ramach projektu firma Microsoft wsparła Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, przyznając organizacji grant w wysokości 193 tys. dolarów. Organizacja ta otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 85 tys. dolarów oraz oprogramowanie o łącznej wartości 108 tys. dolarów. Grant ten umożliwił Fundacji utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Warszawie. Jednocześnie dofinansowanie pozwoliło podnieść kwalifikacje trenerów oraz poszerzyć ofertę szkoleniową Fundacji, tym bardziej że jako jedyna organizacja realizująca projekt „Unlimited Potential”, oferuje szkolenia zaawansowane, znacznie wykraczające poza podstawowe umiejętności ICT (Information and Communication Technology). W kursach, zdecydowanie wykraczających poza podstawy obsługi komputera, wzięło udział ponad 1000 osób niepełnosprawnych. W bazie danych Biura Karier Osób Niepełnosprawnych zarejestrowanych zostało prawie 3 tys. osób, a blisko połowa z nich skorzystała z doradztwa psychologicznego i zawodowego. Dzięki aktywnemu wsparciu zawodowemu, jakie świadczy dla swoich beneficjentów Fundacja, do czerwca 2007 roku zatrudnienie znalazło ponad 130 osób niepełnosprawnych.

Celem projektu „Edukacja informatyczna – Twoja szansa na zatrudnienie” jest wyrównywanie szans społeczności zamieszkujących obszary wiejskie, w dostępie do wiedzy i umiejętności informatycznych. Realizowane szkolenia dotyczą podstaw obsługi komputera oraz wykorzystania go jako narzędzia do rozwoju, pracy i samozatrudnienia. Szkolenia te prowadzone są przede wszystkim z myślą o osobach bezrobotnych i kobietach zamieszkujących wsie oraz małe miasteczka. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich. Fundatorem projektu jest firma Microsoft, która w sumie przeznaczyła na ten cel grant finansowy w wysokości blisko 188 tys. dolarów (w I edycji projektu Fundacja otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 88 tys. dolarów, a po jej sukcesie i w wyniku olbrzymiego zainteresowania kursami został jej przyznany kolejny grant o wartości 100 tys. dolarów na kontynuację projektu). W pierwszej edycji projektu przeprowadzono 35 szkoleń, dzięki którym 741 osób nauczyło się, jak sprawnie posługiwać się nowymi technologiami. W ramach drugiej edycji odbyło się już 56 szkoleń, w których udział wzięło przeszło 1100 osób. Do końca trwania projektu, czyli do końca marca 2008 roku, przeszkolonych zostanie 1200 osób.

Projekty w ramach „Microsoft Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technologicznych” realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które najlepiej znają problemy lokalnych społeczności i docierają z programem szkoleniowym i kompleksową ofertą wsparcia bezpośrednio do grup najbardziej potrzebujących.

Do tej pory w Polsce przyznano 7 grantów „Microsoft Unlimited Potential” o łącznej wartości 1 mln 215 tys. dolarów. W ramach realizowanych projektów inicjatywy „Microsoft Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technologicznych”, powstało 118 bezpłatnych Punktów Dostępu do internetu „Ikonk@” na Podlasiu, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, trzy Społeczne Pracownie Edukacyjno-Komputerowe na Lubelszczyźnie oraz siedem Społecznych Pracowni w regionie Podlasia. Dzięki tej społecznej infrastrukturze z bezpłatnego dostępu do komputerów, oprogramowania i internetu oraz kursów korzysta rocznie przeszło 60 tys. osób.