Metro Edukacja – METRO GROUP

Metryka praktyki

Firma: METRO Group,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

METRO Group wraz z polskimi szkołami od 2000 r. realizuje program kształcenia młodzieży w dziedzinie nowoczesnego handlu Metro Edukacja. Program realizowany jest w 24 szkołach. 1570 absolwentów ukończyło program, a uczestniczy w nim 1200 uczniów. Program został pozytywne zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kuratoria oświaty. Projekt ma na celu przygotowanie młodych ludzi do pracy w nowoczesnych placówkach handlowych. W każdej ze szkół biorących udział w projekcie, kadra nauczycielska oraz eksperci Centrum Kształcenia Zawodowego Handlowców w Niemczech dokonali modyfi kacji dotychczasowych programów nauczania. Przygotowanie materiałów pomocniczych w postaci wzorców dokumentacji księgowej, kadrowej,  płacowej itd., a także opracowanie polskich wersji fi lmów dydaktycznych za zakresu towaroznawstwa i obsługi klienta. Sześć pierwszych szkół, biorących udział w projekcie, METRO Group wyposażyła w pracownie komputerowe. W ramach projektu Metro Edukacja uczniowie zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw handlowych na rynku i ich organizacji, poznają podstawy marketingu, sporządzają  korespondencję handlową oraz uczą się korzystać z programów komputerowych. Część tej wiedzy uczniowie  zdobywają w marketach pod okiem fachowców. Istotnym elementem projektu, wzbogacającym wiedzę teoretyczną uczniów, jest miesięczny program praktyk zawodowych w placówkach handlowych METRO Group. Uczestnicy otrzymują dwujęzyczny certyfi kat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.