Ład korporacyjny – Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Metryka praktyki

Firma: Giełda Papierów Wartościowych SA,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

W czerwcu 2004 roku, prawie dwa lata od  wprowadzenia ładu korporacyjnego na spółki notowane na warszawskim parkiecie, Walne Zgromadzenie GPW S.A. w Warszawie samo zdecydowało się na przestrzeganie zasad corporate governance.

 Na 48 zasad zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2002 GPW przy trzech zapisała komentarz nie dotyczy. Wśród nich są obowiązki informacyjne, których GPW przestrzegać nie musi z uwagi na to, iż nie jest spółką publiczną. Podobnie jest z kwestią wynagrodzeń, które są regulowane przez Ustawę o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Giełda nie przestrzega także zasady 24 o ujawnianiu i upublicznianiu powiązań członków rad nadzorczych z akcjonariuszami, do której miały zostać opracowane procedury do 30 września 2004, oraz zasady 26 na temat prezentowania wiadomości o nabyciu akcji GPW przez członków RN, z uwagi na fakt, iż akcje takie nie mogą zostać zakupione przez osoby fizyczne. Zasadę nr 20, dotyczącą niezależnych członków rad nadzorczych, GPW zdecydowała się zostawić bez wyjaśnienia.