Laboratoria językowe – ArcelorMittal Poland

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat liczne zmiany organizacyjne – będące odpowiedzią na dynamikę rynku stali oraz prywatyzację znacznej części sektora hutniczego w Polsce – uwidoczniły między innymi znaczenie znajomości języków obcych na polskim rynku pracy oraz potencjalne obszary ryzyka i kosztów związanych z ewentualnym pominięciem wspomnianego aspektu zarządzania w warunkach globalnej korporacji. Tym samym jednym z priorytetów zaangażowania społecznego firmy jest promowanie rozwiązań infrastrukturalnych, do których zaliczane są m.in. projekty laboratoriów językowych na terenie szkół i uczelni.

Laboratoria, których jest już blisko 20, powstają w 4 miastach, w których zlokalizowane są huty ArcelorMittal Poland (Kraków, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Świętochłowice). Zaangażowanie firmy polega na uzupełnieniu bądź całkowitym wyposażeniu pracowni językowych w nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający unowocześnienie i uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez wykorzystanie interaktywnych technologii cyfrowych oraz zasobów Internetu. Wybór placówek objętych projektem dokonywany jest po konsultacjach z władzami miast, wydziałami edukacji, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz na podstawie analiz lokalnych.

Beneficjenci zobowiązani są do raportowania poziomu i metod wykorzystania pozyskanych zasobów. Przeniesienie typowej dla firm metodologii zarządzania projektem na płaszczyznę – często nie dofinansowanej – instytucji publicznej zwiększa jej samodzielność w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy i nawiązywaniu partnerstwa z biznesem. W planach na rok 2009 jest stworzenie kompleksowego programu wolontariatu, m in w oparciu o istniejące projekty instytucjonalne.

W ramach odpowiedzialności biznesu, w 2008 r. ArcelorMittal Poland zrealizowała projekty społeczne o wartości od 10 000 do miliona złotych.